trung tâm công tác xã hội

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG

- Giám đốc

+ Họ tên: Võ Văn Tấn Hùng

+ Số điện thoại: 0913816990

+ Email: vvthung.sldtb@vinhlong.gov.vn

- Phó Giám đốc

+ Họ tên: Nguyễn Văn Châu

+ Số điện thoại: 0948137151

+ Email: nvchau.sldtb@vinhlong.gov.vn

- Phó Giám đốc

+ Họ tên: Ngô Văn Toàn

+ Số điện thoại: 0918300754

+ Email: sldtb@vinhlong.gov.vn

  - Địa chỉ: Ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, huyện Long Hổ, tỉnh Vĩnh Long

  - Điện thoại: 02703 811878

  - Email: ctxh.vinhlong@gmail.com

       I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM

        Năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh long có Quyết định số: 1765/1998/QĐ-UBT ngày 15/9/1998, thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ: Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; người khuyết tật; trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và hướng nghiệp nghề cho trẻ em được Trung tâm nuôi dưỡng khi đến tuổi trưởng thành.

       Đến tháng 4 năm 2007, được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý thêm Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Bình Minh (Nay là Cơ sở II – Bình Minh), có trụ sở đặt tại khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, cơ sở do Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) tài trợ xây dựng.

        Năm 2009, căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh binh và Xã hội có Quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người bệnh tâm thần sống lang thang trên địa bàn tỉnh.

        Đến tháng 3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 481/QĐ-UBND, ngày 28/3/2014, Phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  * Chức năng, nhiệm vụ

  1. Vị trí của Trung tâm:

         Trung tâm Công tác xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng.

   2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

   2.1. Cung cấp dịch vụ cho đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp:

          a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: người rối nhiễu tâm trí và người tâm thần; trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;

b) Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng đến các cơ sở y tế, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội khác.

c) Đảm bảo sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng, gồm: Nơi cư trú tạm thời không quá 30 ngày, trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian chăm sóc tại trung tâm phải có quyết định của thủ trưởng cơ quan  quản lý cấp trên trực tiếp của Trung tâm

        2.2. Cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí:

a) Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng;

b) Cung cấp các hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm lý;

c) Tiếp nhận đối tượng bị tâm thần nặng, cấp tính;

d) Tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn chuyển đối tượng đến các dịch vụ phù hợp khác.

        2.3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc phù hợp.

         2.4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

         2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp cho đối tượng.

         2.6. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các nhóm đối tượng:

a) Đánh giá nhu cầu về khía cạnh xã hội của đối tượng để cung cấp những hỗ trợ tâm lý xã hội và các dịch vụ chăm sóc;

b) Quản lý tường hợp;

c) Trị liệu tâm lý cho đối tượng;

d) Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội theo quy định của pháp luật;

đ) Vận động xã hội hỗ trợ đối tượng;

e) Hỗ trợ chăm sóc đối tượng tại gia đình, cộng đồng.

       2.7. Nâng cao năng lực:

a) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, viên chức và cộng tác viên công tác xã hội về lĩnh vực chăm sóc, phục hồi chức năng cho đối tượng.

b) Tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ chăm sóc, trợ giúp đối tượng.

       2.8. Nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và phục hồi chức năng cho đối tượng.

       2.9. Cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng ngắn hạn, dài hạn trong trường hợp không thể sinh sống ở gia đình, cộng đồng.

       2.10. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi trung tâm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

       2.11. Tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất, trợ giúp các đối tượng.

       2.12. Thực hiện hoạt động dịch vụ có thu:

a) Tham vấn, trị liệu tâm lý và phục hồi chức năng cho đối tượng tại cộng đồng;

b) Tổ chức tiếp nhận, nuôi dưỡng người cao tuổi tham gia " dưỡng lão tự nguyện"; tiếp nhận chăm sóc phục hồi chức năng và giáo dục trẻ em tự kỷ và một số dạng trẻ em khuyết tật khác.

       III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

        1. Cơ cấu tổ chức      

        1.1. Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

        - Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

        - 03 Phó Giám đốc phụ trách công việc theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

       2. Bộ phận giúp việc, gồm 04 phòng chuyên môn và 02 cơ sở trực thuộc.

        Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 01 phó Trưởng phòng.

       2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính:

          * Nhiệm vụ:

- Đề xuất, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, theo dõi các hoạt động của cơ quan, tổng hợp báo cáo theo quy định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức tốt công tác thông tin nội bộ cơ quan, tiếp nhận công văn, xử lý tài liệu phân loại trình Giám đốc Trung tâm hoặc người uỷ quyền xử lý. Thực hiện tốt công tác lưu trữ và phát hành các loại công văn theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, điều động, tiếp nhận, tuyển dụng, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động ở Trung tâm.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và phát động, hướng dẫn các phong trào thi đua, theo dõi và tham mưu sơ, tổng kết, đề xuất khen thưởng theo quy định.

- Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí, thực hiện các chế độ về tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, thực hiện các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh phí, dự toán các nguồn kinh phí hàng năm của Trung tâm. 

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tham gia thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện và phối hợp kiểm kê hàng năm đối với tài sản, phương tiện của cơ quan.

- Phối hợp xây dựng và tham mưu tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm. 

- Cung ứng lương thực, thực phẩm, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn cho đối tượng. Thực hiện chế độ ăn uống hàng ngày cho đối tượng.

- Phối hợp với Phòng Y tế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn và nguồn nước sinh hoạt tại Trung tâm.

- Tiếp nhận, quản lý các nguồn kinh phí hỗ trợ và quà tặng từ các tổ chức, cá nhân.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và quản lý tốt tài sản của Trung tâm. 

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, nhân viên thực hiện tốt nội qui, quy chế của Trung tâm

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

        2.2. Phòng Y tế:

         * Nhiệm vụ:

- Phối hợp với cơ quan y tế có liên quan khám sức khoẻ cho đối tượng mới tiếp nhận vào Trung tâm để xác định tình trạng sức khoẻ, bệnh tật và lập hồ sơ ban đầu, tổ chức chữa trị theo phác đồ của ngành Y tế; phục hồi sức khỏe cho từng loại đối tượng đúng theo quy định của pháp luật; giúp đối tượng phát triển lành mạnh về thể chất, tinh thần, có đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Giữ gìn, bảo quản tốt thuốc điều trị, dụng cụ và trang thiết bị y tế, xuất nhập thuốc đúng theo quy định.

- Thường xuyên thăm hỏi, giải thích, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đối tượng và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo những vấn đề cần giải quyết.

- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra vệ sinh phòng ở đối tượng, phối hợp Phòng Tổ chức- Hành chính thường xuyên kiểm tra nhà ăn, nguồn nước sinh hoạt.

- Lập kế hoạch tổ chức rèn luyện, phục hồi chức năng phù hợp với từng độ tuổi, bệnh tật, tôn trọng đối xử bình đẳng.

- Cho đối tượng uống thuốc theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

        2.3. Phòng Quản lý, chăm sóc:

* Nhiệm vụ:

- Trực tiếp quản lý và chăm sóc các đối tượng đang được Trung tâm nuôi dưỡng.

- Trực tiếp và hướng dẫn đối tượng sắp xếp vật dụng gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, vệ sinh khu vực xung quanh; nhắc nhở đối tượng thực hiện tốt  nội quy sinh hoạt của  khu nuôi dưỡng.

- Theo dõi, kịp thời đề nghị phòng Tổ chức – Hành chính sửa chữa những đồ dùng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ đối tượng.

- Có trách nhiệm theo dõi, báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe của đối tượng cho lãnh đạo Trung tâm hoặc bộ phận y tế để xử lý.

- Thường xuyên thăm hỏi, giải thích, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đối tượng và báo cáo cho lãnh đạo những việc cần giải quyết.

- Sắp xếp ca trực cho nhân viên chăm sóc đối tượng.

- Phối hợp phòng Công tác xã hội tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật cho đối tượng biết. Tuyên truyền về tác hại của ma tuý, mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm khác.

- Tổ chức cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật học văn hóa, học nghề.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

        2.4. Phòng Công tác xã hội:

* Nhiệm vụ:

- Kết nối và cung cấp các dịch vụ phòng và trị rối nhiễu tâm trí; trợ giúp và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng xã hội;

- Tiếp nhận đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp, gồm: người rối nhiễu tâm trí và người tâm thần; trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động,...

- Kết nối những đối tượng này với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, dịch vụ an sinh xã hội để hỗ trợ họ giải quyết vấn đề, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc các đối tượng yếu thế.

- Thẩm tra hồ sơ đưa đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

-  Tiếp nhận các thông tin, thông báo, tố giác về các trường hợp cần được bảo vệ; xử lý thông tin và cung cấp kịp thời cho các cơ quan chức năng hỗ trợ can thiệp giải quyết:

+ Đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế đối với nạn nhân bị tổn thương về thể chất.

+ Tham vấn, trị liệu cho nạn nhân bị tổn thương về tình cảm, tâm lý.

+ Đề xuất việc áp dụng chính sách hỗ trợ học văn hóa, học nghề, tạo việc làm cho nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

+ Thực hiện các hoạt động tham vấn, giáo dục, hỗ trợ gia đình, vận động cộng đồng trợ giúp các đối tượng yếu thế được sống trong môi trường an toàn, có đủ điều kiện để phát triển bền vững.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng nhằm nâng cao năng lực, tăng cường các khả năng bảo vệ của gia đình, cộng đồng:

+ Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân trong cộng đồng.

+ Hướng dẫn cộng đồng (người dân, chính quyền, các tổ chức xã hội,…) xác định các vấn đề cần quan tâm tại cộng đồng, đồng thời hỗ trợ cộng đồng xây dựng kế hoạch nhằm phát huy mọi khả năng và nguồn lực góp phần cải thiện môi trường sống an toàn, ngăn ngừa và giảm thiểu các yếu tố nguy cơ dẫn đến  tổn thương.

+ Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp.  

- Lưu giữ hồ sơ quản lý, thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý chức năng.

- Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

- Được ngân sách hỗ trợ về tài chính; được tổ chức huy động và tiếp nhận về tài chính, hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động trợ giúp.

        2.5. Cơ sở II – Bình Minh:

* Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng không nơi nương tựa.

- Tổ chức và hợp đồng dạy nghề nông thôn cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Bình Minh tổ chức các lớp mẫu giáo bán trú cho con em người dân tộc Khmer và con em gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

        2.6. Cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng người bệnh tâm thần:

         * Nhiệm vụ:

Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị bệnh cho đối tượng người bệnh tâm thần lang thang và người tâm thần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

        3. Các tổ chức đoàn thể:

         Trung tâm có 04 tổ chức đoàn thể, gồm:

         - Công đoàn cơ sở thành viên

         - Chi đoàn

         - Chi hội Cựu chiến binh

         - Chi hội khuyến học.

        4. Những thành tích đã được khen thưởng

           Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2004.