Liên hệ

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3823368

Fax : 0270 3825373

Email : slaodong@vinhlong.gov.vn