Enter Title

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH VĨNH LONG

I. Vị trí, chức năng 

1. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định thành lập; có chức năng tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng và thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện dịch vụ, phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch về hoạt động của Trung tâm trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long và cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng trong và ngoài tỉnh đến nghỉ dưỡng theo quy định; tổ chức tiếp nhận và điều dưỡng luân phiên cho người có công với cách mạng theo kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức tiếp nhận điều dưỡng cho các đối tượng theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đối với người có công thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật; phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách liên quan đến người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm.

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở chuyên môn y tế tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng cho các đối tượng người có công đến nghỉ dưỡng tại Trung tâm; tổ chức hướng dẫn luyện tập các phương pháp điều dưỡng, kết hợp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu,… để nâng cao sức khỏe cho từng đối tượng người có công.

5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho người có công phù hợp với sức khỏe của từng đối tượng đến nghỉ dưỡng tại Trung tâm; tổ chức vui chơi, giải trí, tham quan các khu di tích, thắng cảnh cho các đối tượng điều dưỡng tại Trung tâm.

6. Tiếp nhận các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để phục vụ cho công tác chăm sóc, điều dưỡng cho các đối tượng người có công đang nghỉ dưỡng tại Trung tâm hoặc tổ chức các hoạt động thăm viếng, tặng quà cho gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

7. Khai thác, sử dụng cơ sở vật chất sau khi đã đáp ứng yêu cầu phục vụ điều dưỡng đối với người có công, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng nguồn thu cho Trung tâm.

8. Phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể của địa phương xây dựng môi trường lành mạnh, tổ chức công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Trung tâm.

9. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động của Trung tâm; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

10 Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

11. Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, người lao động, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động. Quản lý tài chính, tài sản, trang bị của Trung tâm và khai thác sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ điều dưỡng người có công tại Trung tâm. 3

12. Quản lý, sử dụng và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 13. Cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện các dịch vụ du lịch lưu trú, du lịch lữ hành, ăn uống và các dịch vụ khác phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm theo quy định hiện hành. 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.