Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 61
Tất cả: 1184892
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long

Ngày 07 tháng 6 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long. Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, tạo thuận lợi để giảm chi phí và thời gian thực hiện cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án chính quyền điện tử Vĩnh Long. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội; đóng góp tích cực cho việc cải thiện, nâng cao các điểm số và xếp hạng của nhóm các chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

Các mục tiêu chủ yếu

(1) Thực hiện kịp thời, nhanh chóng những thủ tục liên quan đến cấp phép lao động, thời gian lưu trú cho chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh. Tiến tới thực hiện đăng ký qua mạng tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

(2) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thực hiện xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và hợp tác quốc tế về lao động.

(3) Phối hợp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia công tác giới thiệu lao động xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.Tăng cường hoạt động của Sàn giao dịch việc làm tỉnh Vĩnh Long nhằm phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động; tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu việc làm tiếp cận giao dịch.

Để đạt được các mục tiêu trên cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đăng ký hoạt động dạy nghề.

- Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính bao gồm: cải cách  bộ máy tổ chức của một số đơn vị trực thuộc; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành từ tỉnh đến cấp xã, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn giản hóa các thủ tục hành chính,… tạo thuận lợi trong việc hướng dẫn hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính chính xác, nhanh chóng.

- Thực hiện liên thông với cơ quan cấp phép thành lập doanh nghiệp, cấp giấy phép đầu tư, cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động việc làm.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long; đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm trực tuyến quản lý số liệu về việc làm, giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh.

2. Công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và sử dụng

- Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện đưa các văn bản chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và địa phương liên quan đến các lĩnh vực của ngành Lao động – Thương binh và X

ã hội lên website của Sở đầy đủ và kịp thời.

- Thực hiện tốt việc công khai các thủ tục hành chính của ngành bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát của người dân đối với công chức, viên chức của ngành trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tất cả các TTHC phải được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả tại cơ quan, đơn vị (bao gồm: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố) và trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: sldtbxh.vinhlong.gov.vn (đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở tiếp nhận và giải quyết);

3Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm

- Phối hợp tham mưu thực hiện tốt những thủ tục liên quan đến cấp phép lao động, thời gian lưu trú cho chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể thực hiện các thủ tục đăng ký cấp phép lao động, thang bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể qua mạng.

- Tăng cường quản lý khoa học, hiệu quả nguồn lao động, thống kê số lượng lao động thiếu việc làm ở địa phương.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách, các chương trình, dự án; tăng cường các hoạt động đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống các cơ sở giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm mới cho lao động.

- Tiếp tục phát huy và nâng cao năng lực hoạt động sàn giao dịch việc làm, đa dạng hoá các hoạt động giao dịch việc làm và tạo ra nhiều kênh kết nối cung - cầu lao động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để thị trường lao động phát triển; đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ đưa lao động ra nước ngoài làm việc.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của tỉnh và Trung ương ban hành, trong đó chú trọng các giải pháp để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh như: Phối hợp thẩm định năng lực, mời gọi các doanh nghiệp có uy tín tham gia.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn về tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động, phối hợp giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp cho người lao động, vận động thực hiện công tác xã hội ..v..v..

- Kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết kịp thời cho các doanh nghiệp.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh do tranh chấp lao động.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; chú trọng thực hiện chuyển đổi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; khuyến khích việc liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để tổ chức đào tạo thực hành nghề cho người lao động và nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm.

- Tăng cường thực hiện liên kết vùng, liên kết khu vực trong thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn hóa kỹ năng nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chích sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đặt hàng đào tạo nghề gắn với tuyển dụng lao động làm việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội thảo chuyên đề về đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp,... góp phần gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

5. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp: các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các thủ tục cấp phép lao động, hướng dẫn thực hiện đăng ký thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn các thủ tục thành lập, cấp phép thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp,….

Giao các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện triển khai, cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch này vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình. Thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch./.

Thúy Huyền (nguồn: 37/KH-SLĐTBXH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan