Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 59
Tất cả: 1184923
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ngày 05/4/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-LĐTBXH, phê duyệt Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.  Chương trình được đề ra hướng đến mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của Bộ, ngành.

Chương trình đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện: (1) Hoàn thiện thể chế, hoàn thành Chương trình công tác năm 2018 của Bộ. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội; trong đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng Bộ Luật Lao động sửa đổi; nghiên cứu sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; các Đề án trình Hội nghị Trung ương 7. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (2) Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm của Bộ. Chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. (3) Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, ưu tiên tập trung vốn vay cho đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng điểm, then chốt của ngành, có tác động lớn tới kinh tế, xã hội mà khu vực tư nhân không thực hiện được hoặc thực hiện chưa hiệu quả. Phân bổ, sử dụng vốn vay gắn với trách nhiệm hoàn trả nợ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. (4) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. (5) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (6) Tăng cường huy động các nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. (7) Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. (8) Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm chi ngân sách, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính….Đối tượng áp dụng: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp, các ban quản lý dự án nước ngoài (sau đây viết tắt là đơn vị), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực: (1) phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện; tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 58/TTg-ĐMDN ngày 08/01/2016 về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ LĐTBXH chuyển thành công ty cổ phần và các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả. (2) Ngoài ra Chương trình củng đề ra các chỉ tiêu tiết kiệm: trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;  Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các đơn vị thuộc Bộ. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP. (3) Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực. (4) Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. (5) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP. (6) Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP./.

H. Nhi - nguồn: Quyết định số 392/QĐ-LĐTBXH

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan