Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 48
Tất cả: 1199862
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Quy định mới về giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Ngày 10 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, bao gồm:

- Nghị định này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

- Nghị định này áp dụng đối với người được giám sát, giáo dục, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Nghị định quy định các nguyên tắc thực hiện việc giám sát, giáo dục: 1- Bảo đảm mục tiêu phục hồi cho người được giám sát, giáo dục; nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho người được giám sát, giáo dục; phòng ngừa ti phạm. 2. Tôn trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hp pháp của người được giám sát, giáo dục; nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hp pháp của người được giám sát, giáo dục. 3. Bảo đảm phù hợp với Điều kiện, hoàn cảnh, độ tuổi, giới tính, nhu cầu cá nhân và vì lợi ích tốt nhất của người được giám sát, giáo dục. 4. Tôn trọng và bảo vệ bí mật cá nhân của người được giám sát, giáo dục. 5. Bảo đảm sự tham gia của gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

 Nghị định quy định nội dung và hình thức giám sát, giáo dục:

- Nội dung giám sát, giáo dục: Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; Trang bị các kỹ năng sống cơ bản; hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, học nghề, tìm việc làm; Tổ chức cho người được giám sát, giáo dục tham gia lao động tại cộng đồng với hình thức phù hợp; Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ khác quy định tại Điều 71 Luật trẻ em nhằm thúc đẩy việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

- Hình thức giám sát, giáo dục: Yêu cầu người được giám sát, giáo dục làm cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giám sát, giáo dục; Hướng dẫn, động viên người được giám sát, giáo dục tham gia các lớp học về kỹ năng sống, học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề; Thông báo cho gia đình người được giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành của người đó; Yêu cầu người được giám sát, giáo dục trình diện trước cơ quan có thẩm quyền.

Tải Nghị định số 37/2018/NĐ-CP tại đây

H. Nhi (nguồn Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan