Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 101
Tất cả: 1199870
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Vĩnh Long ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020

Ngày 30/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015" đến năm 2020. Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015"; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phù hợp với tình hình thực tế địa phương; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch yêu cầu triển khai quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thanh niên và Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ; xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện; bám sát mục tiêu tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg, Quyết định số 2023/QĐ-UBND; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai không trùng lắp với các Chương trình, Đề án khác nhằm phát huy hiệu quả, tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy hiệu quả, không gây lãng phí các nguồn lực; phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là ngành Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020: Phấn đấu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên. Đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh niên, thiếu niên đặc thù (nông thôn, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân…) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn; phấn đấu từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn; giảm từ 10 đến 20% số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020 đó là:

- Ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án; theo dõi, đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

- Triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên: Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án "Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường"; thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL do sở, ban, ngành chủ trì.

- Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung, thay thế chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên.

- Rà soát, nhân rộng một số mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên cơ sở của Đề án giai đoạn 2010 - 2015; đánh giá một số mô hình mới để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo đến năm 2020.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo đúng các quy định hiện hành./.

H. Nhi  (nguồn QĐ số 622/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan