Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 22
Tất cả: 892766
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
Quy định mới về tiền lương làm căn cứ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Theo Thông tư , trường hợp người lao động bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng đầu trở lại làm việc đóng bảo hiểm sau thời gian đóng gián đoạn do chấm dứt hợp đồng lao động thì bằng tiền lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của chính tháng đó. Trường hợp người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016 mà thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp được tính trên cơ sở hệ số tiền lương và phụ cấp (nếu có) nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Trường hợp người lao động đồng thời giao kết Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tiền lương tính hưởng trợ cấp bằng tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tất cả các Hợp đồng lao động tại tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp của lần sau cùng nhưng không quá 20 tháng lương cơ sở (mức hiện hành là không quá 26.000.000 đồng).

Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017 và cần lưu ý một số nội dung sau:

- Các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/7/2016.

- Đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng được áp dụng theo quy định tại Thông tư này kể từ ngày 01/01/2018.

(Nguồn: Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Thu Sương

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan