Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 50
Tất cả: 1199858
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Năm 2017, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tiếp tục được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và các địa phương, đã tạo điều kiện thuận lợi việc  triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của ngành được thực hiện đồng bộ, mang lại nhiều hiệu quả tích cực, các chỉ tiêu thực hiện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã tích cực chủ động xây dựng tiêu chí thi đua khối; trong quá trình tổ chức thực hiện có sơ, tổng kết và kịp thời đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Kết quả đánh giá công chức, viên chức và xét thi đua năm 2017 như sau: có 177 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến (đạt 86,7% kế hoạch); trong đó có 27 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 97 % công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 97% so kế hoạch); 81% viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 85% so kế hoạch).

Hình: đại biểu tham dự hội nghị đại biểu công chức viên chức - phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Mục tiêu của phong trào thi đua năm 2018 là nhằm thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là hoàn thành đạt và vượt 04 chỉ tiêu chủ yếu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao: tuyển sinh đào tạo nghề cho 30.000 người; Góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 67%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 46%. Tạo việc làm mới cho 19.000 lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 800 người. Triển khai, phối hợp vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa của toàn tỉnh đạt 5 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%.

Tập trung thực hiện ba khâu đột phá: Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin: triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trong công việc hàng ngày, giải quyết hồ sơ thủ tục, lập dự toán, quyết toán và chi trả. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động, tạo việc làm bền vững thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân. Tiếp tục, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành vững mạnh (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII).

Hai là từng tập thể phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức đăng ký thi đua đầu năm làm cơ sở bình xét danh hiệu cuối năm 2018. Các tập thể phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 50% tập thể đạt danh hiệu xuất sắc trở lên; 100% công chức, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% đạt lao động tiên tiến, trong đó cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở theo tỷ lệ quy định.

Ba là thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Tổ chức thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chủ đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; Triển khai xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Bốn là tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua năm 2017, các phòng ban, đơn vị trong toàn cơ quan tổ chức triển khai phong trào thi đua với mục tiêu sát thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị mình. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện thi đua có hiệu quả, tạo nên hiệu ứng lan rộng trong toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành./.

                                                                                    H. Nhi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan