Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 58
Tất cả: 902522
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
Kết quả triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội năm 2017

Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các sở, ban ngành tỉnh, kết quả đạt được như sau: tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh đào tạo nghề cho 28.217 người, đạt 104,51% chỉ tiêu năm 2017. Phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Long ban hành Chương trình phối hợp "tăng cường thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 - 2022"; hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tạo việc làm mới cho 27.955 lao động, đạt 147,13% kế hoạch năm. Toàn tỉnh đã giảm 1,05% tỷ lệ hộ nghèo đạt 105% kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em: UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer; thực hiện Dự án "hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống" giai đoạn 2017 – 2020,…v..v; tổng giá trị huy động, vận động hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đạt 278,7 tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo 48,7 tỷ đồng, chương trình an sinh xã hội 230 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được việc triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 còn một số hạn chế, khó khăn như: công tác huy động nguồn lực triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế về lao động và xã hội còn hạn chế, chủ yếu thực hiện lồng ghép với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành tỉnh; Công tác quản lý, nâng chất nguồn nhân lực lao động còn nhiều hạn chế. Công tác thống kê dự báo nhu cầu học nghề và giải quyết việc làm cho người lao động còn nhiều bất cập. Nguồn lực đầu tư cho công tác giáo dục nghề nghiệp - lao động - việc làm còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiển. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc chấp hành các qui định của pháp luật lao động đối với người lao động còn hạn chế; đình công, lãng công còn xảy ra trên địa bàn.

Theo đó năm 2018,  tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động.

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nhằm phát huy lợi thế và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về lao động; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

- Tăng cường công tác giám sát, nhất là theo dõi chặt chẽ và giám sát sự biến động của thị trường lao động, chủ động đề xuất các giải pháp để điều tiết, phân phối lại lao động, giảm các tác động tiêu cực của thị trường lao động hoặc can thiệp làm sai lệch các quan hệ thị trường về lao động.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống nhất về quy hoạch và những định hướng phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; đồng thời, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật, kỷ cương về lao động, việc làm.

- Tăng cường dân chủ trong Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là nội dung quan trọng của đổi mới chính trị phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới về lao động và xã hội. Coi trọng mở rộng dân chủ trực tiếp trong xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và của mỗi người dân trong việc quản lý và tổ chức tốt chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động, xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đề ra giải pháp sản xuất và tiêu dùng bền vững cho lao động và nhân dân; từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch. Đẩy mạnh xã hội hóa trong quá trình thực hiện chiến lược./.

H. Nhi (nguồn: BC số 253/SLĐTBXH)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan