Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 70
Tất cả: 902527
Chuyên mục - Chính sách Lao động Việc làm
TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, GIAI ĐOẠN 2017-2021

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Quyết định Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012 (gọi tắt là Đề án 31) và Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Ngày 21/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, giai đoạn 2017-2021 (gọi tắt là Kế hoạch Đề án 31, giai đoạn 2017-2021).

Theo đó, Kế hoạch Đề án 31, giai đoạn 2017-2021 được ban hành nhằm mục tiêu:

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

- Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt từ 99% trở lên người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và từ 90% trở lên người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

- Hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc đình công hoặc tranh chấp lao động tập thể, đặc biệt là các cuộc đình công trái pháp luật;

- Nâng cao năng lực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đoàn thể có liên quan về nội dung, phương pháp.

Giải pháp để thực hiện mục tiêu:

- Xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân tại doanh nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bao gồm:

- Chính sách khuyến khích doanh nghiệp có kế họach kinh phí chi cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp;

- Chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền phổ biến tại doanh nghiệp;

- Khuyến khích đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân thành một nội dung trong thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

- Cơ chế huy động nguồn lực tuyên truyền phổ biến pháp luật:

+ Tăng cường đầu tư của Nhà nước cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân tại doanh nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động.

+ Khuyến khích sự đóng góp tài chính của doanh nghiệp cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp;

+ Huy động các nguồn lực hỗ trợ khác.

- Cơ chế phân cấp và phối hợp:

Các hoạt động của Kế hoạch được phân thành các nhóm hoạt động và được giao cho từng cơ quan tổ chức chủ trì thực hiện, có phân định trách nhiệm giữa các cơ quan để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng nội dung hoạt động của Kế hoạch.

- Cơ chế giám sát đánh giá:

+Tăng cường hiệu lực công tác giám sát của các Sở, ngành liên quan;

+ Phát huy cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện Kế hoạch;

+ Huy động sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao động vào việc thực hiện và giám sát các hoạt động thực hiện của Kế hoạch.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên của các cơ quan tham gia thực hiện Kế hoạch và các cơ quan có liên quan;

- Tập trung tuyên truyền phổ biến những nội dung có trọng tâm, trọng điểm theo từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến tuyên truyền: Kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức hiện đại, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung và từng đối tượng;

- Kết hợp việc xây dựng mô hình điểm với nhân rộng điển hình, kết hợp  việc kịp thời biểu dương, khuyến khích các điển hình tiên tiến với việc xử phạt nghiêm minh và gây dư luận xã hội phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch Đề án 31, giai đoạn 2017-2021 là sự phối hợp chặt chẽ giữ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh Vĩnh Long làm tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, gồm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Liên đoàn Lao động,  Liên minh các Hợp tác xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thu Sương(Nguồn: Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long )

                                                                                  

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan