Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 45
Tất cả: 1199861
Chuyên mục - Tin tức - Sự kiện
Hướng dẫn xây dựng điển hình, mô hình “Dân vận khéo”.

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BDV về xây dựng điển hình, mô hình "Dân vận khéo", theo đó hướng dẫn cụ thể  nội dung tổ chức xây dựng, thực hiện điển hình, mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực như:

- Lĩnh vực phát triển kinh tế: Khéo vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế; khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế (kinh tế hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ…); xây dựng nông thôn mới (tiêu chí thu nhập); công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; giúp nhau giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm… góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Khéo vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình, đơn vị, cơ quan, khu dân cư văn hóa; xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; tham gia xây dựng xã hội học tập; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề mà nhân dân, người lao động quan tâm.

 - Lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Khéo vận động cán bộ, công chức, viên chức, các tần lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng khu dân cư bình yên, không mắc tệ nạn xã hội; mô hình ấp-khóm, tổ nhân dân tự quản, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn về an ninh ngay từ cơ sở; xây dựng các mô hình lực lượng vũ trang hành quân dã ngoại, huấn luyện chiến đấu kết hợp làm công tác dân vận,...

- nh vực xây dựng hệ thống chính trị: Khéo vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể, hội quần chúng trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cốt cán; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 - Các lĩnh vực khác: Ngoài những lĩnh vực nội dung nêu trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn có thể xây dựng các mô hình, điển hình trên lĩnh vực khác như: vận động các nguồn lực để trợ giúp các đối tượng còn nhiều khó khăn, các hoạt động để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, .…

Hướng dẫn gồm 06 bước để xây dựng thực hiện một điển hình, mô hình "Dân vận khéo"

Bước 1: Tổ chức phát động

Ngay sau khi sơ, tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" hàng năm hoặc giai đoạn, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chú trọng tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Bước 2: Lựa chọn nội dung đăng ký xây dựng điển hình, mô hình phù hợp

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để chọn ra những vấn đề khó khăn, phức tạp trong đời sống xã hội, vấn đề có nhiều bức xúc đang được cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân quan tâm cần tập trung giải quyết. Tiến hành khảo sát, xác định những thuận lợi, khó khăn, lựa chọn nội dung và xây dựng tiêu chí cho điển hình, mô hình; đồng thời xác định được mục tiêu, nhiệm vụ cần đạt được và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Cần trả lời câu hỏi: xây dựng điển hình, mô hình "Dân vận khéo" nhằm mục đích gì? ( mô hình, điển hình nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh hay tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, khó thực hiện, hoặc là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, cấp thiết, ...mô hình gì ? thuộc lĩnh vực nào ?...); xác định thời gian thực hiện mô hình là bao lâu ? (có mô hình thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tháng, nhưng cũng có mô hình một vài tháng hoặc cả năm mới hoàn thành), có đặt ra thời gian cụ thể như vậy sẽ thuận lợi cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện từng bước, từng nhiệm vụ mục tiêu của mô hình, và cũng xác định mô hình đó đã hoàn thành, có cơ sở để xây dựng mô hình khác, tránh hiện tượng một mô hình cứ báo cáo nhiều lần, trong nhiều năm.; xác định địa điểm để thực hiện mô hình (ở địa phương, đơn vị, cơ sở, chi  đoàn, chi, hội, khu, tổ dân phố…); xác định  địa chỉ xây dựng mô hình, điển hình cụ thể rõ ràng để thuận lợi cho công tác hỗ trợ, bồi dưỡng, khảo sát của cấp trên; đối tượng của điển hình, mô hình có 02 loại đối tượng: Một là con người tổ chức tham gia hay các lực lượng tham gia thực hiện mô hình, điển hình, Hai là đối tượng (hay mục tiêu) hướng đến để vận động thực hiện mô hình, điển hình.

* Lưu ý: bước này Ban Chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, cơ sở cần tập trung thẩm định lại các mô hình, điển hình đã đăng ký để điều chỉnh ngay từ đầu năm để qua đó phát hiện những tập thể, cá nhân, qua đó có hướng phân công bồi dưỡng, hỗ trợ trong quá trình thực hiện để đạt chất lượng, hiệu quả theo mục tiếu đã đề ra.

Bước 3: Báo cáo cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo cơ quan, đơn vị để định hướng xây dựng điển hình, mô hình và tiến hành triển khai thực hiện.

Trên cơ sở khảo sát, chúng ta xác định nội dung xây dựng điển hình, mô hình, báo cáo cho cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, để có chủ trương, định hướng xây dựng điển hình, mô hình "Dân vận khéo" cho khả thi. Sau đó tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bồi dưỡng, đầu tư, hỗ trợ cụ thể cho từng mô hình, điển hình.

Căn cứ chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công cán bộ, lực lượng tham gia, thực hiện mô hình, điển hình; xây dựng tiêu chí cụ thể cho điển hình; phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện; tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật, phương tiện, kinh phí,…để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng trong thực hiện các điển hình, mô hình "Dân vận khéo". Trong quá trình thực hiện cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục (phải khéo vận động, khéo tuyên truyền); chú trọng phát huy hiệu quả quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên - hội viên và quần chúng  trong cơ quan, đơn vị.

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của mô hình, điển hình

Trong quá trình xây dựng và thực hiện mô hình, điển hình "Dân vận khéo", Ban Chỉ đạo tham mưu cấp ủy phối hợp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hiệu quả, bồi dưỡng, hỗ trợ cho từng điển hình, mô hình "Dân vận khéo", qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. (Lưu ý: trong quá trình xây dựng mô hình cần thường xuyên đánh giá mức độ hoàn thành, hiệu quả thực hiện từng mô hình, điển hình "Dân vận khéo")

Bước 5: Thẩm định công nhận mô hình "Dân vận khéo"

Tập thể và cá nhân để đạt được mô hình "Dân vận khéo" thì nhất thiết mô hình đó phải được Ban Chỉ đạo thẩm định và công nhận (mô hình "Dân vận khéo" phải đạt được các tiêu chí cần thiết của nó).

Bước 6: Tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, điển hình

Định kỳ cần quan tâm tổ chức sơ, tổng kết, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các điển hình, mô hình để rút kinh nghiệm; đồng thời giới thiệu tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình, mô hình "Dân vận khéo" đã đem lại hiệu quả, thiết thực trong cơ quan, đơn vị./.

H. Nhi (nguồn: Hướng dẫn số 02-HD/BDV)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan