Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 177
Hôm nay: 388
Trong tuần: 9409
Trong tháng: 76825
Tất cả: 11144037
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg về thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020. Kế hoạch ban hành nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần). Bên cạnh đó, việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cụm, khối thi đua giai đoạn 2016 - 2020; Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo, Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

 Theo đó, kế hoạch cũng đã xác định các tiêu chuẩn thi đua rất cụ thể và các hình thức khen thưởng, bao gồm: khen thưởng hằng năm và khen thưởng tổng kết phong trào thi đua. Tùy theo từng nhóm đối tượng để đề ra nội dung thi đua phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ giảm nghèo. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Chính phủ đã đề ra 05 giải pháp thcự hiện, trong đó chú trọng đến các giải pháp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; Tăng cường côn gtác tuyên truyền; kiểm tra, sơ, tổng kết đánh giá phong trào. Tiến độ thực hiện kế hoạch chia theo từng năm: năm 2016: Phát động Phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; năm 2018: Các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm quyền. Năm 2020: Tổng kết Phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước. Khen thưởng cho cá nhân có thành tích và các tập thể hoàn thành sớm trước thời hạn các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, để thực hiện tốt kế hoạch này, Chính phủ phân công cụ thể các đơn vị thực hiện: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cùng cấp thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua; Các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện Phong trào thi đua; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn quốc; Hằng năm, các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hằng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ./.

H.Nhi (nguồn: Quyết định số 1258/QĐ-TTg)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan