Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 178
Hôm nay: 389
Trong tuần: 9410
Trong tháng: 76826
Tất cả: 11144038
Chuyên mục - Các vấn đề chung
Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các giải pháp tuyên truyền công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, có nhiệm vụ chính trị là lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Đảng bộ có 08 Chi bộ trực thuộc với 135 đảng viên; Ban chấp hành Đảng bộ có 14 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí. Đảng bộ có 04 tổ chức đoàn thể chính trị bao gồm: Công đoàn cơ sở; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh và Hội khuyến học cơ sở.

Đảng ủy Sở luôn xác định vai trò và tầm quan trọng của việc tuyên truyền thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung thực hiện. Do đó, Đảng ủy Sở đặt mục tiêu lãnh chỉ đạo phải làm cho phong trào thi đua "Dân vận khéo" được tổ chức sâu rộng, thường xuyên trong toàn Đảng bộ; đặc biệt, chú trọng các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Qua đó tăng cường phát huy quyền làm chủ, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Việc tuyên truyền thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2017 đạt được một số kết quả tích cực như sau: Đảng ủy Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về công tác dân vận đến 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Xác định trọng tâm của công tác dân vận là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, bước đầu đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thực hiện công tác dân vận trong toàn Đảng bộ và cơ quan. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ và lãnh đạo cơ quan, các phòng ban đơn vị trực thuộc trong triển khai công tác dân vận được quan tâm, thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác dân vận đã được tăng cường và có nhiều đổi mới trong cả nhận thức và tổ chức thực hiện. Đến nay về cơ bản các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận gắn với nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị, cá nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua, Đảng ủy Sở đánh giá công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" của đơn vị cũng còn có một số khuyết điểm, hạn chế: Nội dung và hình thức tuyên truyền chưa được đổi mới phù hợp với đặc điểm và tình hình đặc thù của một số đơn vị trực thuộc; nhận thức của một số cấp ủy Chi bộ, chính quyền và một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận còn hạn chế. Công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, nhất là dân vận chính quyền còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc thực hiện gắn kết công tác dân vận, gắn kết việc xây dựng mô hình "Dân vận khéo" với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng bộ, cơ quan đơn vị còn chưa rõ nét, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" chưa thật sự trở thành phong trào thi đua tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng cũng còn hạn chế. Chưa có nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến được tôn vinh và nhân rộng.

Theo đó, kết quả đạt được giai đoạn 2015 - 2017: Đảng ủy Sở chỉ đạo tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt để cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng, đặc biệt là trách nhiệm của bản thân từng cá nhân trong việc thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo". Đặc biệt trong năm 2017, Đảng ủy Sở xác định và chỉ đạo tập trung thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo chính quyền với nội dung là xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Chỉ đạo các đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị bước đầu đã mang lại hiệu quả, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo các đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Sở có phương pháp công tác, tác phong làm việc có chuyển biến, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên. Các đơn vị có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, tham mưu và ban hành nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, hướng đến lợi ích của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đảng bộ Sở đề ra một số giải pháp cần tập trung thực hiện:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực có hiệu quả. Chú trọng việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, vận động nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục, xây dựng và thực hiện tốt phong cách người cán bộ, đảng viên "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng về cơ sở và vì cơ sở, vì nhân dân.

Hai là, lãnh, chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ của đơn vị, xem đây là phong trào thi đua cần đẩy mạnh và tập trung thực hiện. Đặc biệt, những đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân (Văn phòng Sở, Phòng người có công, Trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Công tác xã hội,…) cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo của dân liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách của ngành.

Ba là, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức xác định công tác vận động và chăm lo lợi ích của nhân dân là một trong những nội dung chủ yếu trong hoạt động của mình. Thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời, nhất là các đối tượng phục vụ của ngành.

Tóm lại, Đảng ủy Sở xác định để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới cần phải đổi mới, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tiến tới thực hiện tốt quy chế "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", thi đua thực hiện hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" cần phải có giải pháp hiệu quả, thiết thực, trong đó nhận thức về ý nghĩa, vai trò của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là yếu tố quan trọng cho sự thành công của công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo của Đảng bộ. Vì vậy, Đảng ủy Sở tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo" của Đảng bộ Sở./.

                                                                                                                                       H. Nhi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan