Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 58
Tất cả: 902500
Chuyên mục - Chính sách Xã hội
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trong tình hình mới

Đó là yêu cầu tại Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 17/7/2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Long. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công  tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, các bậc phụ huynh và toàn dân. Các cấp, các ngành và toàn xã hội cần đảm bảo các quyền của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn các tác động xấu, gây tổn hại đến đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em;

Thứ hai, triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm về lĩnh vực bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, trợ giúp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặt biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt; tăng cường các hoạt động phòng, chống xâm hại tình dục, bạo hành, tai nạn thương tích ở trẻ em;

Thứ ba, bố trí nguồn ngân sách đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, hoạt động về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trong đó ưu tiên kinh phí đầu tư cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng còn khó khăn;

Thứ tư, tăng cường quản lý nhà nước, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em;

Thứ năm, thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội trong hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, lên án các thành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em.

                                                                                                     Q.C

(Nguồn: Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 17/7/2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Long)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan