Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 32
Tất cả: 1222930

Văn phòng

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG SỞ

 

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện các công tác sau:

- Phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Phối hợp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về  lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

- Chủ trì hoặc phối hợp các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung của Chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

- Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các đơn vị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

- Quản lý về tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý công tác xây dựng cơ bản được giao của Sở; Thực hiện công tác quản trị văn phòng như: quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, vật tư thiết bị của cơ quan theo đúng nguyên tắc, chế độ của Nhà nước, đảm bảo phục vụ kịp thời các hoạt động của cơ quan.

- Tham mưu thực hiện công tác pháp chế của cơ quan và của ngành:

+ Chủ trì, phối hợp hoặc tham gia với các đơn vị liên quan lập đề nghị xây dựng, dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Sở; tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng ban đơn vị trực thuộc soạn thảo; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng ban đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của cơ quan; lập kế hoạch, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan trình lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Chủ trì phối hợp với đơn vị chuyên môn của Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của lãnh đạo cơ quan;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo cơ quan về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan;