Lấy ý kiến dự thảo văn bản

STT Trích yếu Tệp đính kèm
1  Góp ý các dự thảo của phòng Giáo dục nghề nghiệp Tải tệp đính kèm
2  Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 Tải tệp đính kèm
3  Nghị quyết về chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp tham gia đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2026. Tải tệp đính kèm
4  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Tải tệp đính kèm
5  Dự thảo hồ sơ Nghị quyết cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Tải tệp đính kèm
6  Đề nghị đăng cổng thông tin điện tử dự thảo Quyết định và nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Tải tệp đính kèm
7  Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Tải tệp đính kèm
8  Quyết định Ban hành giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tải tệp đính kèm
9  Ban hành Quy định cơ chế thu hút doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 Tải tệp đính kèm
10 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”. Tải tệp đính kèm
11 Dự thảo lấy ý kiến Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 10 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Tải tệp đính kèm