Công khai điều chỉnh Dự toán Ngân sách năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
(20/11/2022 19:48:39)

Thực hiện theo thông tư số 61/2017/TT/2017-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022.

Đính kèm các quyết định và phụ lục:

1. Quyết định số: 345/QĐ-SLĐTBXH, ngày 18 tháng 11 năm 2022;

QDcongkhaidutoan-dieuchinhctmt_signed.pdf

2. Phụ lục kèm theo.

PhuLucdieuchinhgiamctmt.pdf

Thúy Huyền – Phòng Kế hoạch – Tài Chính