Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 20
Tất cả: 1200113
Chuyên mục - Chính sách Người có công
Danh sách nhà ở NCC

 

DANH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở
CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG  NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:      /KH-SLĐTBXH, ngày…….tháng…..năm 2018)

STT

Họ tên người
được hỗ trợ

Địa chỉ nhà ở được hỗ trợ

Đối tượng

Xây mới

1/ TP.VĨNH LONG

 

 

2

1

Nguyễn Thị Ngời

Số 65/6 Trần Phú, khóm 6, Phường 4

Mẹ liệt sĩ

Xây mới

2

Nguyễn Văn Thanh

Số 16/28 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, Phường 5

Con liệt sĩ

Xây mới

2/ HUYỆN LONG HỒ

 

 

14

3

Trần Thị Lê Thủy

ấp Long Tân, xã Long An

Con liệt sỹ

Xây mới

4

Lê Văn Trí

Ấp An Hiệp, xã Long An, Long hồ

Con liệt sỹ

Xây mới

5

Nguyễn Thị Dung

ấp Hậu Thành, xã Long An

Con liệt sỹ

Xây mới

6

Cổ Thị Thanh Xuân

ấp An Lương B, xã Long An

Con liệt sỹ

Xây mới

7

Lê Thị Mai

ấp An Thành, xã Phú Đức

Con liệt sỹ

Xây mới

8

Phạm Thị Hừng

ấp An Thạnh, xã Phú Đức

Con liệt sỹ

Xây mới

9

Đặng Văn Sậu

ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới

Con Liệt sỹ

Xây mới

10

Nguyễn Thị Lợt

ấp Hòa Thạnh 1, xã Thạnh Quới

Con liệt sỹ

Xây mới

11

Nguyễn Văn Diên

ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Qưới

Con liệt sỹ

Xây mới

12

Cao Thị Thiêu

ấp Phước Yên A, xã Phú Quới

Con liệt sỹ

Xây mới

13

Nguyễn Văn Tiết

ấp An Hòa, xã An Bình

Cha liệt sỹ

Xây mới

14

Nguyễn Văn Khánh

ấp An Hòa, xã An Bình

Con liệt sỹ

Xây mới

15

Nguyễn Văn Lâm

ấp An Long, xã An Bình

Con liệt sỹ

Xây mới

16

Đặng Văn Tiếp

ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú

Con liệt sỹ

Xây mới

3/ HUYỆN MANG THÍT

 

 

18

17

Nguyễn Thị Hảo

ấp Cái Cạn 1, xã Mỹ Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

18

Phạm Văn Lý

ấp Cái Tranh, xã Mỹ Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

19

Võ Văn Tới

ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

20

Ngô Văn Dư

ấp Phú Bình, xã An Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

21

Lê Thị Cúc

ấp Thủy Thuận, xã An Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

22

Phùng Tiết Thanh

ấp Đồng Bé, xã Tân Long

Huy chương

Xây mới

23

Nguyễn Thanh Dũng

Khóm 2, thị trấn Cái Nhum

Huy chương

Xây mới

24

Nguyễn Thị Em

ấp Phước Thọ, xã Bình Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

25

Võ Văn Lân

ấp Phước Chí A, xã Bình Phước

Cha liệt sỹ

Xây mới

26

Châu Thị Hồng Hai

ấp Phước Chí A, xã Bình Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

27

Nguyễn Văn Tèo

ấp Tư, xã Chánh Hội

Có công

Xây mới

28

Nguyễn Thị Tám

ấp Chợ, xã Nhơn Phú

Huy chương

Xây mới

29

Phan Thị Út

ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

30

Lê Văn Thành

ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

31

Nguyễn Thế Nhân

ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

32

Ngô Văn Lưu

ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

33

Nguyễn Văn Tư

ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

34

Trần Văn Bảy

ấp Phú Thuận B, xã Nhơn Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

4/ HUYỆN TAM BÌNH

 

 

36

35

Nguyễn Thị Tư

ấp Cây Bàng, xã Mỹ Thạnh Trung

Con liệt sĩ

Xây mới

36

Bùi Thị Thanh Thúy

ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Thạnh Trung

Con liệt sĩ

Xây mới

37

Trần Thị Bạc

ấp Mỹ Trung 2, xã Mỹ Thạnh Trung

Con liệt sĩ

Xây mới

38

Đặng Văn Thuận

ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung

Huy chương

Xây mới

39

Nguyễn Văn Lùng

Ấp 1, xã Hòa Thạnh

Con liệt sĩ

Xây mới

40

Nguyễn Văn Tòng

Ấp Cây Điều, xã Phú Lộc

Con liệt sĩ

Xây mới

41

Nguyễn  Kim Hồng

Ấp 5, xã Phú Lộc

Con liệt sĩ

Xây mới

42

Thái Thị Tuyết Hoa

ấp Mỹ An, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

43

Nguyễn Hoàng Anh

ấp An Phú, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

44

Phan Thị Bảy

ấp An Hoà B, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

45

Nguyễn Văn Tam

ấp An Hòa B, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

46

Nguyễn Thị Ánh

ấp An Hòa B, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

47

Phạm Thị Tuyết

ấp An Hòa, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

48

Thiều Thị Bé Tư

ấp An Hòa A, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

49

Lê Thị Rưng

ấp Bình An, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

50

Phạm Văn Tạo

ấp Bình An, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

51

Nguyễn Văn Lợi

Ấp Bình An, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

52

Nguyễn Thị Vẹn

ấp Bình Điền, xã Bình Ninh

Con liệt sĩ

Xây mới

53

Trần Thị Phụng

ấp 2, xã Hòa Lộc

Con liệt sĩ

Xây mới

54

Nguyễn Hoàng Anh

ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ

Con liệt sĩ

Xây mới

55

Đặng Thị Tròn

ấp An Phong, xã Ngãi Tứ

Người Hoạt động KC bị địch bắt tù đày

Xây mới

56

Huỳnh Thị Hai

ấp An Phong, xã Ngãi Tứ

Huy chương KC

Xây mới

57

Nguyễn Văn Út

ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ

Con liệt sĩ

Xây mới

58

Nguyễn Thị Hai

ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ

Con liệt sĩ

Xây mới

59

Đoàn Thị Kim Em

ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ

Con liệt sĩ

Xây mới

60

Nguyễn Văn Đức

Ấp 6B, xã Long Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

61

Phạm Thị Hớn

ấp Phú Sơn B, xã Long Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

62

Nguyễn Văn Sáu ( 6 Hộ)

ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh

Con liệt sĩ

Xây mới

63

Lê Thị Tươi

ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh

Con liệt sĩ

Xây mới

64

Nguyễn Văn Bé

ấp 4, xã Hòa Hiệp

Con liệt sĩ

Xây mới

65

Dương Văn Thuận

ấp Phú Yên, xã Tân Phú

Con liệt sĩ

Xây mới

66

Nguyễn Văn Việt

ấp Bình Phú, xã Loan Mỹ

Con liệt sĩ

Xây mới

67

Lê Thị Huyền

ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ

Con liệt sĩ

Xây mới

68

Nguyễn Kim Cương

ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ

Con liệt sĩ

Xây mới

69

Thạch Thị Chiên

ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ

Con liệt sĩ

Xây mới

70

Trương Tứ Hải

ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ

Có công cách mạng

Xây mới

5/ THỊ XÃ BÌNH MINH

 

 

16

71

Võ Thanh Hải

Khóm 1, phường Thành Phước

Thương binh 3/4

Xây mới

72

Phan Thị Phí

Khóm 3, phường Thành Phước

Con liệt sĩ

Xây mới

73

Thạch Thị Phe

Khóm Đông Bình B, phường Đông Thuận

Con liệt sĩ

Xây mới

74

Đoàn Thị Tho

Khóm Đông Bình B, phường Đông Thuận

Con liệt sĩ

Xây mới

75

Phan Văn Tiến

Ấp Thuận Phú A, xã Thuận An

Con liệt sĩ

Xây mới

76

Đặng Văn Đen

Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình

Con liệt sĩ

Xây mới

77

Đoàn Thị Giữ

Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh

Con liệt sĩ

Xây mới

78

Lê Thị Thoa

Ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh

Con liệt sĩ

Xây mới

79

Trương Văn Hùng

ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An

Con liệt sĩ

Xây mới

80

Dương Quang Dỡ

ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa

Con liệt sĩ

Xây mới

81

Nguyễn Văn Đệ

Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành

Con liệt sỹ

Xây mới

82

Sơn Thị Tuyền

Ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành

Con liệt sỹ

Xây mới

83

Nguyễn Thị Hiệp

Ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành

Con liệt sỹ

Xây mới

84

Nguyễn Thị Nga

Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành

Con liệt sỹ

Xây mới

85

Trần Minh Thế

Ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành

Con liệt sỹ

Xây mới

86

Nguyễn Văn Tùng

Ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành

Con liệt sỹ

Xây mới

6/ HUYỆN TRÀ ÔN

 

 

98

87

Lê Văn Dũng

  ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

88

Nguyễn Thị Sanh

ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

89

Lê Thị Bé Năm

  ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

90

Nguyễn Văn Bảy

ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

91

Đoàn Thị Sanh

 ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

92

Lê Văn Vàng

  ấp Đục Dông, xã Thiện Mỹ

Người HĐKC

Xây Mới

93

Nguyễn Thị Gọn

  ấp Đục Dông, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

94

Lê Văn Dây

  ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

95

Nguyễn Văn Thân

ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

96

Nguyễn Văn Bình

 ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

97

Bùi Thị Hoa

ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

98

Nguyễn Thị Mỹ Châu

  ấp Đục Dông, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

99

Nguyễn Thị Thúy

  ấp Đục Dông, xã Thiện Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

100

Nguyễn Thị Oanh

  ấp Tích Phú, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

101

Phan Văn Đáng

  ấp Phú Quới, xã Tích Thiện

Thương binh 4/4

Xây Mới

102

Lư Thị Tâm

  ấp Phú Quới, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

103

Nguyễn Thị Tím

  ấp Tích Phú, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

104

Trần Thị Nhã

 ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

105

Nguyễn Văn Dứt

 ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

106

Dương Văn Nghĩ

 ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

107

Nguyễn Thị Nhung

 ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

108

Nguyễn Thị Thiếu

 ấp Mương Điều, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

109

Dương Thị Phỉ

 ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

110

Nguyễn Văn Trường

 ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

111

Lê Thị Xuân

  ấp Tích Phú, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

112

Lê Thị Thu Hương

  ấp Tích Phú, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

113

Nguyễn Thị Phượng

  ấp Tích Phú, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

114

Nguyễn Văn Dũng

 ấp Mương Điều, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

115

Nguyễn Thị Hoa

  ấp Tích Phú, xã Tích Thiện

Con liệt sĩ

Xây Mới

116

Trần Thị Diễm Kiều

 ấp Ông Lãnh, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

117

Trần Thị Thúy Hằng

 ấp Ông Lãnh, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

118

Nguyễn Văn Mừng

  ấp Cống Đá, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

119

Lê Thị Ba

 ấp Vĩnh Thới, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

120

Đặng Thị A

 ấp Vĩnh Thới, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

121

Huỳnh Thị Bé

 ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

122

Võ Thị Cúc

 ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

123

Võ Văn Phương

 ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

124

Nguyễn Thị Bé

 ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

125

Nguyễn Thị Lệ

ấp Cống Đá, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

126

Võ Văn Liêm

  ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

127

Nguyễn Thị Thu

ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

128

Thái Thị Thu Vân

 ấp Ông Lãnh, xã Thuận Thới

Con liệt sĩ

Xây Mới

129

Mai Thị Thu Ba

  ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

130

Phạm Đức Hoàng

  ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

131

Nguyễn Thị Sóc

 ấp Tường Thịnh, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

132

Huỳnh Thị Tám

ấp Tường Thọ, xã Thới Hòa

HC kháng chiến

Xây Mới

133

Đặng Văn Song

 ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

134

Nguyễn Văn Mười Bốn

 ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa

HC kháng chiến

Xây Mới

135

Võ Thanh Liêm

 ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

136

NguyễnThị Xe

ấp Tường Thọ, xã Thới Hòa

Mẹ liệt sĩ

Xây Mới

137

Nguyễn Thị Sáu

ấp Tường Thọ, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

138

Cù Thị Ở

ấp Tường Thọ, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

139

Lê Văn Sáu

ấp Ninh Thuận, xã Thới Hòa, Trà Ôn

Con liệt sĩ

Xây Mới

140

Nguyễn Thị Đen

ấp Tường Thọ, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

141

Nguyễn Thị Khanh

 ấp Tường Phước, xã Thới Hòa

Vợ liệt sĩ

Xây Mới

142

Nguyễn Thị Thúy

 ấp Tường Phước, xã Thới Hòa

Con liệt sĩ

Xây Mới

143

Nguyễn Văn Nghiệp

  ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

144

Trần Văn Nem

 ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

145

Nguyễn Thị Ngọc Bích

  ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

146

Nguyễn Thị Thu Hồng

  ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

147

Phạm Thị Thảnh

  ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

148

Nguyễn Thị Liên

  ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

149

Nguyễn Thị Mỷ Lệ

  ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

150

Huỳnh Thị Lùng

 ấp Tân Hòa, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

151

Võ Đông Giang

 ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình

Huân chương kháng chiến

Xây Mới

152

Lê Thị Quận

Tân Thuận, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

153

Nguyễn Thị Em

 ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

154

Nguyễn Văn Xiêm

 ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình

Huy chương

Xây Mới

155

Cù Vũ Thanh

 ấp Tân Thạnh, xã Hòa Bình

Huy chương

Xây Mới

156

Mai Thị Hạt

 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

157

Nguyễn Thị Thích

ấp Phú Lợi, xã Phú Thành

Con liệt sĩ

Xây Mới

158

Nguyễn Thị Hồng Hận

ấp Phú Lợi, xã Phú Thành

Con liệt sĩ

Xây Mới

159

Lê Văn Khải

ấp Phú Thạnh, xã Phú Thành

Con liệt sĩ

Xây Mới

160

Trương Thị Bé Thu

  ấp Tầm Vu, xã Trà Côn

Con liệt sĩ

Xây Mới

161

Phạm Thị Dũ

  ấp Tầm Vu, xã Trà Côn

Con liệt sĩ

Xây Mới

162

Nguyễn Thị Nhung

 ấp Rạch Vẹt, xã Trà Côn

Con liệt sĩ

Xây Mới

163

Phạm Thị Hoa

ấp Rạch Vẹt, xã Trà Côn

Mẹ VNAH

Xây Mới

164

Trương Văn Sang

ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn

Con liệt sĩ

Xây Mới

165

Phan Thị Hồng Mai

  ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình

Hoạt động KC

Xây Mới

166

Trần Thị Nhân

 ấp Tường Nhơn, xã Nhơn Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

167

Lê Văn Sơn

 ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

168

Nguyễn Thị Tròn

 ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

169

Nguyễn Văn Thạch

ấp Kinh Số 1, xã Nhơn Bình

Huy chương

Xây Mới

170

Nguyễn Thị Nga

ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình

Con liệt sĩ

Xây Mới

171

Đoàn Thị Hồng Xuân

ấp Khu Phố, xã Hựu Thành

Con liệt sĩ

Xây Mới

172

Lê Thị Cẩm

ấp Khu Phố, xã Hựu Thành

Con liệt sĩ

Xây Mới

173

Nguyễn Thị Tức

 ấp Vĩnh Khánh I, xã Vĩnh Xuân

Con liệt sĩ

Xây Mới

174

Phan Thanh Lệ

  ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân

Con liệt sĩ

Xây Mới

175

Phạm Thanh Vân

ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân

Con liệt sĩ

Xây Mới

176

Trần Văn Sự

 ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp

Con liệt sĩ

Xây Mới

177

Nguyễn Văn Lẹo

 ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp

Con liệt sĩ

Xây Mới

178

Trần Văn Sơn

 ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp

Con liệt sĩ

Xây Mới

179

Võ Văn Bồng

 ấp Hồi Phước, xã Xuân Hiệp

Con liệt sĩ

Xây Mới

180

Lê Văn Phương

  ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp

Con liệt sĩ

Xây Mới

181

Huỳnh Văn Là

  ấp Mỹ Định, xã Tân Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

182

Nguyễn Văn Hiền

 ấp Mỹ Yên, xã Tân Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

183

Võ Thị Bé Tư

  ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

184

Nguyễn Văn Ú

 ấp Mỹ An, xã Tân Mỹ

Con liệt sĩ

Xây Mới

7/ HUYỆN BÌNH TÂN

 

 

5

185

Trần Văn Năm

ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung

Con liệt sĩ

Xây mới

186

Lâm Văn Tâm

ấp Hưng Hòa, xã Tân Hưng

Con liệt sĩ

Xây mới

187

Nguyễn Thị Kim The

ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh

Con liệt sĩ

Xây mới

188

Phan Thị Chủng

ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh

Con liệt sĩ

Xây mới

189

Nguyễn Thị Nghiêu

ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận

Con liệt sĩ

Xây mới

8/ HUYỆN VŨNG LIÊM

 

 

111

190

Nguyễn Văn Phước

Ấp Nước Xoáy, Xã Tân An Luông

Con liệt sĩ

Xây mới

191

Nguyễn Minh Hiệp

Ấp Đập Sậy, Xã Tân An Luông

Con liệt sĩ

Xây mới

192

Trương Thị Hai

Đập Thủ, xã Tân Quới Trung

Huân Chương 3

Xây mới

193

Phan Thị Sáu

Đập Thủ, xã Tân Quới Trung

CCCM

Xây mới

194

Đặng Văn Nam

ấp Nhứt, xã Tân Quới Trung

Con liệt sĩ

Xây mới

195

Nguyễn Văn Hào

ấp Nhứt, xã Tân Quới Trung

CCCM

Xây mới

196

Lê Văn Phước

Tân Đông, xã Tân Quới Trung

Con liệt sĩ

Xây mới

197

Nguyễn Văn Đồng

ấp Nhơn Nghĩa, xã Hiếu Phụng

Con liệt sĩ

Xây mới

198

Nguyễn Văn Trắng

ấp Nhơn Nghĩa, xã Hiếu Phụng

Con liệt sĩ

Xây mới

199

Châu Thị Thúy

Phú Cường, xã Hiếu Thuận

Con liệt sĩ

Xây mới

200

Phạm Văn Hoàng

Phú Cường, xã Hiếu Thuận

Con liệt sĩ

Xây mới

201

Đặng Thị Quời

ấp Ngã Hậu, xã Hiếu Nhơn

Huy chương

Xây mới

202

Nguyễn Thị Nâu

ấp Ngã Hậu , xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

203

Huỳnh Thị Tánh

 Hiếu Minh A, xã Hiếu Nhơn

Huy chương

Xây mới

204

Trần Văn Hên

ấp Hiếu Hòa B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

205

Trần Thị Út Em

ấp Hiếu Hòa B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

206

Nguyễn Thị Nghé

ấp Hiếu Hòa B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

207

Nguyễn Thị Thống

ấp Hiếu Hòa B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

208

Nguyễn Văn Hùng

ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

209

Lê Văn Lùng

ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

210

Nguyễn Văn Lẫm

ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

211

Nguyễn Thị Đổi

ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

212

Phạm Văn Lịa

 Hiếu Minh A, xã Hiếu Nhơn

Con liệt sĩ

Xây mới

213

Phạm Văn Bé Ba

ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

214

Nguyễn Thành Hoa

Hiếu Xuân Đông, xã HiếuThành

Con liệt sĩ

Xây mới

215

Nguyễn Ngọc Nhỏ

ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

216

Lê Thị Bảnh

ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

217

Phạm Văn Hồng

ấp Hiếu Thạnh, xã Hiếu Thành

Thương binh

Xây mới

218

Lê Văn Công

ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

219

Trương Thị Nương

ấp Hiếu Kinh B, xã Hiếu Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

220

Lê Văn Liêm

ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

221

Lữ Ngọc Cam

Hiếu Hạnh, xã Hiếu Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

222

Nguyễn Thị Lanh

Hiếu Ân, xã Hiếu Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

223

Phan Văn Hiệp

Hiếu Tín, xã Hiếu Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

224

Nguyễn Văn Hai

Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

225

Nguyễn Văn Lập

Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

226

Lê Trường Giang

Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

227

Nguyễn Văn Nghiệp

Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

228

Trần văn Đáng

An Lạc Tây, xã Trung Hiếu

Con liệt sĩ

Xây mới

229

Văn Thị Tự

Bình Trung, xã Trung Hiếu

Con liệt sĩ

Xây mới

230

Trần Mạnh Hùng

Ấp An Lạc Tây, xã Trung Hiếu

Con liệt sĩ

Xây mới

231

Nguyễn Văn Anh

Rạch Nưng, xã Trung Hiệp

Con liệt sĩ

Xây mới

232

Nguyễn Thị Thanh

Mướp Sát, xã Trung Hiệp

Con liệt sĩ

Xây mới

233

Nguyễn Thị Hai

Trung Hưng, xã Trung Hiệp

Mẹ VNAH

Xây mới

234

Hồ Thị Ý

Trung Hưng, xã Trung Hiệp

Con liệt sĩ

Xây mới

235

Hồ Thị Lựu

Bình Phụng, xã Trung Hiệp

Con liệt sĩ

Xây mới

236

Trần Minh Thành

Mướp Sát, xã Trung Hiệp

Con liệt sĩ

Xây mới

237

Đặng Thị Đum

Ấp An Hậu, xã Trung An

Con LS

Xây mới

238

Đồng Xuân Sắc

Ấp Trung Hòa 1, xã Trung An

Con LS

Xây mới

239

Phạm Thị Thanh

An Lạc 1, xã Trung An

Con liệt sĩ

Xây mới

240

Lê Thị Thắng

An Phước, xã Trung An

Con liệt sĩ

Xây mới

241

Nguyễn Thị Ba

An Hậu, xã Trung An

Con liệt sĩ

Xây mới

242

Lâm Văn Chưỡng

An Hậu, xã Trung An

Con liệt sĩ

Xây mới

243

Trương Văn Điệt

Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh

Chất độc hóa học

Xây mới

244

Nguyễn Văn Tâm

Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh

Con LS

Xây mới

245

Nguyễn Quốc Hùng

Ấp Bà Phận, xã Trung

Con LS

Xây mới

246

Nguyễn Văn Sanh

Ấp Rạch Chim, xã Trung Chánh

huy chương

Xây mới

247

Lê Văn Lợi

Ấp Bà Đông, xã Trung Chánh

Bệnh binh 2/4

Xây mới

248

Nguyễn Văn Út

Phú Tiên, xã Trung Nghĩa

Con Liệt sĩ

Xây mới

249

Ngô Văn Cợm

Phú Tân, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

250

Diệp Văn Bé Ba

Ấp 4, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

251

Nguyễn Thị Út Tám

ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

252

Nguyễn Thị Tiếng

ấp Phú Khương, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

253

Nguyễn Văn Hai

Phú Tân, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

254

Nguyễn Thị Son

Phú Khương, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

255

Huỳnh Thị Phượng

Ấp 4, xã Trung Nghĩa

Con Liệt sĩ

Xây mới

256

Nguyễn Văn Mọn

ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

257

Nguyễn Văn Đàng

Phú Khương, xã Trung Nghĩa

Con liệt sĩ

Xây mới

258

Hồ Thị Tơ

ấp Giồng ké, xã TrungNgãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

259

Phạm Thị Nhỏ

ấp 2, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

260

Trần Thị Hiệp

Ấp 7, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

261

Huỳnh Thị Vụ

Ấp 7, xã Trung Ngãi

Con LS

Xây mới

262

Nguyễn Thị Tiển

Ấp 7, xã Trung Ngãi

MVNAH

Xây mới

263

Bùi Văn Chiến

Ấp 7, xã Trung Ngãi

Con liệt sĩ

Xây mới

264

Nguyễn Thành Kính

Ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

265

Trần Thị Bé Hai

Ấp Kinh, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

266

Mai Thị Tiến

Ấp Kinh, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

267

Ngô Thị Kịch

Ấp Kinh, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

268

Nguyễn Văn Giàu

Ấp Kinh, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

269

Nguyễn Văn Chiến

Ấp Kinh, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

270

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Ấp Kinh, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

271

Lê Văn Trai

ấp Tam Trung, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

272

Võ Văn Dũng

ấp Tam Trung, xã Trung Ngãi

Con Liệt Sĩ

Xây mới

273

Võ Văn Mến

Ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành

 Con Liệt Sĩ

Xây mới

274

Sơn Thị Huệ

Ấp Tân Xuân, xã Trung Thành

Con Liệt Sĩ

Xây mới

275

Nhan Thị Lệ Chi

Ấp Tân Xuân, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

276

Nguyễn Thị Sáu

Ấp An Trung, xã Trung Thành

Con Liệt Sĩ

Xây mới

277

Châu Ngọc Ánh

Ấp Phước Lộc, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

278

Nguyễn Thị Bảy

Trung Xuân, xã Trung Thành

Huân Chương
và CĐHH

Xây mới

279

Nguyễn Thị Hằng Nga

An Nhơn, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

280

Lê Văn Diệp

An Nhơn, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

281

Võ Văn Hai

Phước Lộc, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

282

La Văn Mè

Trung Trạch, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

283

Trần Văn Nhiều

Xuân Lộc, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

284

Võ Thị Mỹ Hương

Xuân Minh 2, xã Trung Thành

Con liệt sĩ

Xây mới

285

Võ Thị Kiều

Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông

Con liệt sĩ

Xây mới

286

Nguyễn Thị Diền

Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông

Con liệt sĩ

Xây mới

287

Giả Văn Nghiên

Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông

Con liệt sĩ

Xây mới

288

Nguyễn Văn Hoàng

Phú Nông, xã Trung Thành Đông

Con liệt sĩ

Xây mới

289

Lê Thị Nâu

Đức Hòa, xã Trung Thành Đông

Con liệt sĩ

Xây mới

290

Trần Văn Sót

Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông

Con liệt sĩ

Xây mới

291

Hồ Văn Xâm

Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây

Con liệt sĩ

Xây mới

292

Võ Thị Hằng

Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây

con liệt sĩ

Xây mới

293

Nguyễn Thị  Hồng

ấp Tân Bình, xã Thanh Bình

Con  Liệt sĩ

Xây mới

294

Nguyễn Thị Cầu

ấp Thanh Khê, xã Thanh Bình

Con liệt sĩ

Xây mới

295

Lê Văn Bi

ấp Rạch Trúc, Thị trấn Vũng Liêm

Con liệt sĩ

Xây mới

296

Lê Thị Sẽ

Rạch Vọp, xã Quới Thiện

Con liệt sĩ

Xây mới

297

Nguyễn Thị Bé Sáu

ấp Quang Minh, xã Quới An

Con liệt sĩ

Xây mới

298

Lê Thị Bê

ấp Phước Thọ, xã Quới An

Con liệt sĩ

Xây mới

299

Nguyễn Thị Hai

ấp Phước Trường, xã Quới An

Con liệt sĩ

Xây mới

300

Nguyễn Thị Oanh

ấp Quang Minh, xã Quới An

Con liệt sĩ

Xây mới

 
Quay lại In bài viết

Các tin liên quan