Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Để nộp hồ sơ trực tuyến, Công dân hoặc Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Vĩnh Long tại địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn.

Link hướng dẫn chi tiết: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/huongdan.cpx