Quy trinh Tổ chức và thanh quyết toán kinh phí lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

QUY TRÌNH

Tổ chức và thanh quyết toán kinh phí lớp đào tạo nghề

cho lao động nông thôn


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

2. Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009;

3. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

4. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

5. Quyết định số 2265/QĐ-UBND, ngày 22/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

6. Quyết định số 1128/QĐ-UBND, ngày 18/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

          7. Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

8. Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

9. Hướng dẫn liên ngành số 03/HDLN-SLĐTBXH-STC-KBNN ngày 06/6/2011 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Sở Tài chính – Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long về việc Đào tạo nghề trình độ Sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

10. Các văn bản quy định, hướng dẫn khác có liên quan của Nhà nước,

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Nguồn ngân sách nhà nước giao cho đơn vị quản lý thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

          1. Bước 1: Lập hồ sơ mở lớp

- Trách nhiệm thực hiện: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Thành phần hồ sơ:

+ Kế hoạch đào tạo nêu đầy đủ các nội dung theo mẫu qui định.

+ Đơn đặt hàng/Hợp đồng đặt hàng của doanh nghiệp hoặc văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

+ Danh sách học viên đăng ký học nghề (đã nhập vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Chịu trách nhiệm về đảm bảo đối tượng và số lần được hỗ trợ học nghề theo quy định của Đề án.

+ Đơn đăng ký học nghề của lao động nông thôn đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận theo quy định.

+ Văn bản đề nghị và dự toán kinh phí của từng lớp đào tạo nghề.

          2. Bước 2: Kiểm tra hồ sơ lớp học

- Trách nhiệm thực hiện: Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Kiểm tra hồ sơ đề nghị mở lớp, gồm: thành phần hồ sơ (theo quy định tại bước 1); kế hoạch đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; định mức và dự toán nguyên vật liệu thực hành; tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy; hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề,…

+ Hoàn thiện Hợp đồng đặt hàng đào tạo và trình ký theo quy định.

+ Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc (kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ).

          3. Bước 3: Thực hiện cam kết chi, tạm ứng kinh phí

- Trách nhiệm thực hiện: Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Căn cứ Hợp đồng đã được ký kết giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện cam kết chi, chuyển tạm ứng kinh phí (nếu có) cho đơn vị để tiến hành mở lớp theo quy định.

+ Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc (kể từ khi nhận hợp đồng đặt hàng đã được ký kết).

          4. Bước 4: Tổ chức lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

- Trách nhiệm thực hiện: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được ký kết Hợp đồng đào tạo;

+ Ra quyết định khai giảng lớp học, trong đó nêu cụ thể giáo viên giảng dạy, giáo viên trợ giảng (nếu có); phân công cán bộ phụ trách quản lý lớp học, mời đại diện cán bộ thuộc hội, đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương tham gia quản lý lớp học;

+ Lựa chọn cơ sở vật chất, nhà xưởng thực hành, lắp đặt trang thiết bị thực hành nghề, cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu thực hành theo chương trình đào tạo; lập danh sách ký nhận tài liệu, nguyên vật liệu thực hành nghề cung cấp cho học viên (nếu có);

+ Tổ chức lễ khai giảng khóa học, lập kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo, quản lý học viên theo quy định; điểm danh học viên theo thời gian thực học;

+ Tổ chức kiểm tra, quản lý lớp học, quản lý lịch và nội dung giảng dạy của giáo viên;

+ Cấp phát tiền ăn, tiền đi lại cho học viên thuộc các đối tượng chính sách của Đề án kịp thời, đầy đủ theo quy định (cán bộ quản lý lớp không được ký nhận thay dưới bất cứ hình thức nào).

* Lưu ý:

Quá trình tổ chức lớp học nếu có phát sinh thay đổi nội dung so với hợp đồng đã ký kết, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng lớp học nghề, các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm liên hệ với phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp để được thống nhất điều chỉnh hợp đồng theo hình thức ký kết phụ lục hợp đồng để bổ sung thực hiện.

Cung cấp hồ sơ tổ chức và quản lý lớp học theo yêu cầu của cơ quan quản lý Đề án và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

          5. Bước 5: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lớp học nghề

- Trách nhiệm thực hiện:

Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp

+ Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra lúc khai giảng lớp học; triển khai quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ các chính sách có liên quan đến người học, cán bộ quản lý lớp, giáo viên.

+ Kiểm tra đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra, giám sát tối thiểu 2 lần trong quá trình tổ chức giảng dạy.

+ Kiểm tra kỳ thi kết thúc khóa học.

+ Tham mưu lãnh đạo Sở yêu cầu phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Ban chỉ đạo Đề án cấp huyện, xã thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức khóa học tại địa bàn quản lý.

+ Tổ chức phúc tra lại hiện trạng việc làm của lao động nông thôn sau học nghề.

Khi kiểm tra, giám sát, phúc tra phải lập biên bản, nhận xét đánh giá tình hình triển khai thực hiện, đề xuất các nội dung, vấn đề cần chấn chỉnh, khắc phục hoặc xử lý (nếu có).

- Văn phòng Sở:

Cấp giấy đi đường cho cán bộ đi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

+ Phối hợp với phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp kiểm tra lúc khai giảng lớp học.

+ Căn cứ giấy đi đường, Biên bản kiểm tra, giám sát, phúc tra thực hiện thanh toán theo quy định.

6. Bước 6: Quyết toán kinh phí lớp học nghề

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

Thực hiện quyết toán kinh phí theo từng khóa đào tạo nghề. Thời hạn gửi hồ sơ quyết toán: trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề; trường hợp quá hạn 10 ngày, phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp từ chối thanh toán kinh phí tổ chức khóa học và yêu cầu Cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn trả kinh phí tạm ứng (nếu có).

Hồ sơ thanh quyết toán được thực hiện theo quy định tại điểm 5.3 Khoản 5 Mục III Hướng dẫn liên ngành số 03/HDLN-SLĐTBXH-STC-KBNN, ngày 06/6/2011.

Chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ quyết toán và lưu giữ hồ sơ, chứng từ quyết toán theo quy định.

+ Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp

Nhận hồ sơ quyết toán của các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, kiểm tra hồ sơ theo quy định; Thời hạn kiểm tra: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp nếu có điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thủ tục thì trong vòng 3 ngày làm việc, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi bổ sung cho phòng. Quá thời hạn nêu trên, phòng từ chối nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung kinh phí của khóa học và thanh toán theo hợp đồng đã ký ban đầu.

Sau khi hồ sơ quyết toán đảm bảo đúng qui định, phòng xác nhận chuyển hồ sơ qua phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra chứng từ kế toán theo qui định.

Lập Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng sau khi có ý kiến thống nhất với phòng Kế hoạch - Tài chính về chứng từ thanh quyết toán.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Nhận bộ hồ sơ quyết toán lớp học nghề từ phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc thực hiện: Kiểm tra chứng từ kế toán, mở sổ theo dõi, thanh toán với KBNN và quyết toán với cơ quan Tài chính theo quy định; trường hợp phát hiện sai sót, phối hợp với phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp tham mưu lãnh đạo Sở xử lý theo quy định hiện hành.

Trình lãnh đạo Sở ký: chứng từ thanh quyết toán và Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Quy trình Tổ chức và thanh quyết toán kinh phí lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn áp dụng trong việc thực hiện nội bộ giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tổ chức lớp học nghề và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện các văn bản áp dụng có thay đổi thì Quy trình này sẽ được sữa đổi, bổ sung cho phù hợp với qui định mới

Quy trình được áp dụng kể từ ngày ký ban hành./.