Kế hoạch tài chính

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị

 

cv 34. khtc.jpg

 

 

Ke hoach thuc hien Ket luan 92 - 2021.doc