Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 81
Tất cả: 1184920

Phòng Kế hoạch tài chính

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện các công tác sau:

- Chủ trì hoặc phối hợp các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi nhiệm vụ và quản lý thực hiện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thực hiện tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Xây dựng, tổng hợp kế hoạch thu, chi ngân sách Nhà nước theo các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, dự án ngành quản lý (trực tiếp, gián tiếp, hoặc có liên quan).

- Xây dựng kế hoạch phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước cho các địa phương, quản lý các quỹ vận động cấp trên giao cho Sở quản lý; kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo quyết toán việc thực hiện kế hoạch và công tác tài chính hàng tháng, quí, năm thuộc các nguồn kinh phí: Trung ương ủy quyền trợ cấp ưu đãi Người có công cách mạng, ngân sách địa phương, các nguồn kinh phí dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, và các nguồn kinh phí dự án khác,…

- Xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước và tài chính hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện, giám sát kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo qui định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách phân bổ theo qui định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Quản lý trực tiếp các nguồn kinh phí hành chính - sự nghiệp, kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, kiến thiết thị chính, kinh phí ưu đãi người có công và các nguồn quỹ, nguồn kinh phí khác được giao quản lý.