thanh tra sở

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

 

  1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.
  2. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật, kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về lao động, người có côngvà xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi, quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trogn quá trình thanh tra.
  3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, xã hội theo quy định của pháp luật.
  4. Chủ trì phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 lao động trở lên; điều tra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng đã được người sử dụng lao động điều tra nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc xét thấy cần thiết.
  5. 5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
  6. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật. Tham mưu lãnh đạo Sở kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
  7. Xây dựng kế hoạch phòng phòng, chống tham nhũng và tham mưu Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.
  8. Đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; tham gia đoàn thanh tra liên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định.
  9. Tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc pham vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định.
  10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật hoặc Giám đốc Sở giao.