phòng phòng chống tệ nạn xã hội

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

          

  1. Tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Nắm bắt tình hình, đề ra biện pháp, chương trình, kế hoạch (hàng năm, dài hạn), các dự án về phòng, chống tệ nạn xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã được duyệt. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên.

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan của tỉnh tổ chức việc tuyên truyền vận động, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng và quản lý các cơ sở chữa trị, cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho các đối tượng theo quy định.

- Quản lý các nguồn kinh phí sự nghiệp phòng chống tệ nạn xã hội được giao; tham mưu sở quản lý và chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội.

  1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma tuý tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về.
  2. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở Cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
  3. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm (178) của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thẩm định và đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân công.