phòng người có công

Phòng người có công


     1. Trình Ban Giám đốc Sở
     - Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;
     - Dự thảo trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện  nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công theo quy định của pháp luật;
      - Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách mới của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác người có công theo quy định của pháp luật; 
      - Chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, năm và giai đoạn trong lĩnh vực được giao.
      2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về người có công với cách mạng

      - Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác người có công theo quy định của pháp luật.
      - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

      - Quản lý, lưu trữ, cập nhật, khai thác hồ sơ người có công với cách mạng để thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng (kể cả quản lý khai thác phần mềm chuyên môn)
      - Chủ trì, phối hợp tiếp nhận và an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ và tiếp nhận an táng người từ trần có tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;
      - Tham mưu trình Giám đốc sở danh sách đối tượng gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnhđể giám định thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật đối với người có công với cách mạng;   

      - Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, trả lời các đơn thư về chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng;
      - Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị – xã hội và các tổ chức khác đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Chung tay chăm sóc nhà bia, nghĩa trang liệt sỹ, đài tượng niệm liệt sỹ tại các xã, thị trấn”;
      - Phối hợp tham mưu Ban Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác chăm sóc sức khỏe người có công của tỉnh theo quy định. Thực hiện chính sách xã hội hóa công tác chăm sóc người có công.

      - Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên định kỳ, đột xuất về lĩnh vực Người có công theo quy định.
      - Thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.