phòng lao động - việc làm

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

 

  1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo quy định. Tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.
  2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Tổ chức thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm, quản lý các Trung tâm giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.
  4. Hướng dẫn và thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
  5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.
  7.  Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
  8. Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động nghiêm trọng đã được người sử dụng lao động điều tra nếu có khiếu nại, tố cáo khi xét thấy cần thiết.
  9. Thực hiện một số nội dung khác do Ban Giám đốc Sở phân công.