phòng kế hoạch tài chính

Đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính

 1. Tổng hợp chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ Ngành. Xây dựng quy hoạch, chỉ tiêu, kế hoạch dài hạn trung hạn và ngắn hạn hàng năm về các lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội thuộc ngành quản lý.
 2. Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; tổng hợp dự toán toàn Ngành trình Giám đốc Sở phê duyệt hoặc báo cáo cấp trên theo thẩm quyền.
 3. Phân bổ, giao kế hoạch và dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; trực tiếp theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí được giao.
 4. Giúp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quản lý các nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách Trung ương; địa phương; các nguồn viện trợ, tài trợ; và các nguồn kinh phí khác (nếu có) thông qua Sở; kinh phí thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình Quốc gia và các Đề án, dự án của Ngành. Báo cáo thường xuyên định kỳ hàng tháng, quý (tùy theo tính chất loại kinh phí) cho Giám đốc Sở về tình hình các nguồn kinh phí để chỉ đạo điều hành.
 5. Kiểm tra, tham mưu ban hành hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiệp vụ theo định kỳ và chính sách mới về tài chính; hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp dướichứng từ thủ tục, thanh, quyết toán kịp thời, dứt điểm các nguồn kinh phí thuộc Ngành quản lý theo quy định. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ gốc, sổ sách, báo cáo tài chính phải đúng quy định của Nhà nước.
 6. Tham mưu, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức duyệt quyết toán năm các nguồn kinh phí thuộc Ngành quản lý, sử dụng và tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định. Tiến hành duyệt quyết toán hằng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và các đơn vị được phân bổ kinh phí.
 7. Phối hợp Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.
 8. Phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở tham gia thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
 9. Thực hiện nhiệm vụ kế toán Văn phòng Sở, kế toán Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em và một số dự án, Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình Quốc gia thuộc Ngành được Giám đốc Sở phân công.
 10. Quản lý công tác xây dựng cơ bản được giao của Sở.
 11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.