phòng bảo trợ xã hội - trẻ em - bình đẳng giới

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI – TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

--------

  1. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội

 - Xây dựng Chương trình, đề án, kế hoạch dài hạn, hàng năm về bảo trợ xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện việc điều tra rà soát, tổng hợp, thống kê số lượng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kế hoạch được phê duyệt về chính sách bảo trợ xã hội.

- Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thực hiện trợ cấp đột xuất tại Sở và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác cứu trợ đột xuất cho các đối tượng khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt.

- Phối hợp các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện đề án về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề việc chấp hành các chế độ chính sách về trợ cấp xã hội, cứu trợ xã hội; giải quyết và trả lời các thư hỏi về chính sách, chế độ bảo trợ xã hội.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội xã hội; xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo xây dựng một số mô hình, điển hình xã hội hóa về công tác Bảo trợ xã hội.

  1. Về lĩnh vực giảm nghèo

- Xây dựng Chương trình, Đề án, kế hoạch dài hạn, hàng năm để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo.

- Hướng dẫn và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo và hộ cận nghèo, người cận nghèo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện việc điều tra rà soát, tổng hợp, thống kê số lượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Chỉ đạo xây dựng, giới thiệu, nhân rộng một số mô hình, điển hình cách làm mới, hiệu quả về giảm nghèo.

  1. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; theo dõi việc thực hiện cấp, phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em.

  1. Về lĩnh vực bình đẳng giới

- Xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới của tỉnh nhằm cụ thể hoá chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia và các văn bản Quy phạm pháp luật về bình đẳng giới trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức hoạt động về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách huy động nhân lực, kinh phí để thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

 - Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thu thập xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác phối hợp liên ngành, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; đề nghị khen thưởng cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác bình đẳng giới; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi của tỉnh.

  1. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.