quỹ bảo trợ trẻ em

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

Thông tin liên hệ

- Giám đốc Quỹ Phan Hồng Hạnh

- Số điện thoại: 027033823368

- Email: hanhphanvinhlong@gmail.com

chức năng của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long

Quỹ BTTE thực hiện chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong nước, nước ngoài và hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của Quỹ BTTE báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh Vĩnh Long, đồng thời trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phê duyệt.

- Khai thác, thu nhận các nguồn đóng góp trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh và ngoài nước tạo nguồn vốn cho Quỹ BTTE; phát triển nguồn vốn thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa có tính chất từ thiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.

- Xem xét và trình phê duyệt các chương trình, dự án vận động theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Tổ chức nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Quỹ BTTE từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Quỹ BTTE và kết quả đóng góp của các nhà tài trợ.

- Quản lý sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Định kỳ báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về tình hình thu, chi, tích luỹ, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các hoạt động của Quỹ BTTE.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long giao