nhà tang lễ tỉnh vĩnh long

BAN QUẢN LÝ NHÀ TANG LỄ - NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

1. Thực hiện các nghi thức tang lễ cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, sĩ quan trong các lực lượng vũ trang từ trần theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và Quy định số 03-QĐ/TU ngày 01/6/2007 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc phân cấp tổ chức, thủ tục, hình thức lễ tang đối với cán bộ, đảng viên khi từ trần; Cung ứng dịch vụ tổ chức lễ tang phục vụ nhu cầu của gia đình, thân nhân người từ trần là công dân trong và ngoài tỉnh.

Việc tổ chức lễ tang được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về văn hóa, môi trường, giao thông; được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Quản lý, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ đưa vào Nghĩa trang; Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn các thân nhân liệt sĩ và các đoàn đại biểu thăm viếng; Phối hợp, tổ chức di chuyển hài cốt liệt sĩ;An táng cán bộ từ trần; Phục vụ các lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Nhiệm vụ khác

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và theo quy định pháp luật.

- Thực hiện các quyền tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và theo các quy định hiện hành về thực hiện tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ lễ tang, chôn cất để phục vụ nhân dân và cộng đồng; tổ chức các hoạt động dịch vụ, phục vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật hiện hành.