cơ sở cai nghiện ma túy

Đơn vị: Cơ sở cai nghiện ma túy Vĩnh Long.

Nhiệm vụ

 1. Tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, tổ chức điều trị, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy;
 2. Thực hiện việc cắt cơn, giải độc, khám sức khỏe định kỳ, tổ  chức các hoạt động nâng cao thể lực, điều trị các rối loạn về thể chất, tâm thần và các bệnh đồng diễn cho người nghiện ma túy theo quy trình được cơ quan có thẩm quyền quy định; quản lý, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
 3. Tổ chức các hoạt động trị liệu tâm lý hành vi, tổ chức các hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm; triển khai các phương pháp trị liệu tâm lý hành vi theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
 4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và triển khai các biện pháp dự phòng lây các bệnh truyền và phòng chống HIV/AIDS tại Cơ sở Cai nghiện ma túy;
 5. Tổ chức dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho học viên, nhằm thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng;
 6. Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ về vốn, tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng;
 7. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người nghiện ma túy về điều trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng;
 8. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và địa bàn nơi trú đóng của Cơ sở Cai nghiện ma túy; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy;
 9. Tổ chức quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại Cơ sở Cai nghiện ma túy;
 10. Nghiên cứu áp dụng các mô hình cai nghiện ma túy; bài thuốc và phương pháp cai nghiện; giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
 11. Phát triển các điểm vệ tinh thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy, quản lý người sau thời gian cai nghiện tại cơ sở hội nhập cộng đồng;
 12. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về điều trị cho các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; tuyên truyền, vận động người sử dụng, nghiện ma túy tham gia chương trình điều trị thích hợp; hỗ trợ tổ chức điều trị, cai nghiện tại cộng đồng;
 13. Tổ chức liên doanh, liên kết với các Cơ sở cai nghiện ma túy và với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo việc làm, hỗ trợ cho học viên cai nghiện lao động trị liệu có sản phẩm cải thiện đời sống;
 14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Phòng chuyên môn thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật;
 15. Quản lý tài chính, tài sản của Cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật;
 16. Hợp tác Quốc tế thuộc lĩnh vực được giao;
 17. Báo cáo tình hình hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất;
 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật hiện hành.