Ban lãnh đạo

Ban Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Long gồm

Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

1. Đồng chí Trần Văn Khái

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 0270 38274487

-  Mail: tvkhai.sldtb@vinhlong.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

+ Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác lao động, người có công và xã hội, đi sâu phụ trách các lĩnh vực về:

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác kế hoạch - tài chính;

- Công tác xây dựng cơ bản;

- Chỉ đạo trực tiếp Văn phòng và Thanh tra sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

2. Đồng chí Võ Văn Tám

- Chức vụ: UVTV Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở 

- Điện thoại cơ quan: 0270 3824286

- Mail: vvtam.sldtb@vinhlong.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

a) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác người có công;

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Công tác đoàn thể;

- Công tác phát ngôn của Sở; công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật; kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

b) Trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn: Phòng Người có công; Phòng phòng chống tệ nạn xã hội; Tổ Công nghệ thông tin; Tổ pháp chế và các đơn vị trực thuộc gồm: Cơ sở cai nghiện ma túy, Nhà Tang lễ và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

c) Phụ trách chỉ đạo công tác lao động, người có công và xã hội của huyện Trà Ôn, Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ và Tam Bình.

3. Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hà

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 0270 3863770

- Mail: htmha.sldtb@vinhlong.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

a)Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Công tác lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động;

- Công tác xuất khẩu lao động;

- Công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội.

b) Trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Giáo dục nghề nghiệp; phòng Lao động -Việc làm và Trung tâm Dịch vụ việc làm.

c) Phụ trách chỉ đạo công tác lao động, người có công và xã hội của huyện Bình Tân, thị xã Bình Minh và thành phố Vĩnh Long.

 4. Đồng chí Phan Hồng Hạnh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 

- Mail: phhanh.sldtb@vinhlong.gov.vn

- Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Hỗ trợ Giám đốc công tác kế hoạch - tài chính;

- Phụ trách hoạt động trang thông tin điện tử Sở.

- Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội;

- Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; quỹ bảo trợ trẻ em;

b) Trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn: Phòng Kế hoạch -Tài chính; Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới, Quỹ Bảo trợ trẻ em; Trung tâm Công tác xã hội