Lĩnh vực dạy nghề

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1

 Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

  Tải tập tin đính kèm
2

 Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3

 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
4

 Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
5

 Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  

  Tải tập tin đính kèm
6

 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm