Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1

 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội  

  Tải tập tin đính kèm
2

 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải mẫu đính kèm Tải tập tin đính kèm
3

 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải mẫu đính kèm Tải tập tin đính kèm
4

 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải mẫu đính kèm Tải tập tin đính kèm
5

 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

Tải mẫu đính kèm Tải tập tin đính kèm
6

 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

Tải mẫu đính kèm Tải tập tin đính kèm