Lĩnh vực lao động nước ngoài, tiền lương, quan hệ lao động

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1

 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
2

 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3

 Đăng ký hợp đồng cá nhân  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
4

 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
5

 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động  

  Tải tập tin đính kèm
6

 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 

  Tải tập tin đính kèm
7

 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động  

  Tải tập tin đính kèm
8

 Đăng ký nội quy lao động  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
9

 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp  

  Tải tập tin đính kèm
10

 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
11

 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
12

 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm