Lĩnh vực bảo trợ xã hội

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1

 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
2

 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3

 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
4

 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh  

  Tải tập tin đính kèm
5

 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do SởLao động - Thương binh và Xã hội cấp  

  Tải tập tin đính kèm
6

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
7

 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
8

 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập  

  Tải tập tin đính kèm
9

 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập  

Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
10

 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

     Tải tập tin đính kèm
11

 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

    Tải tập tin đính kèm