Lĩnh vực an toàn giao thông

STT Tên thủ tục Biểu mẫu Thủ tục
1
 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)  
Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
2
 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)  
Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
3
 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp.  
Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
4
 Khai báo các máy, thiết bị, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  
Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
5
 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.  
  Tải tập tin đính kèm
6

 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hàng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

  Tải tập tin đính kèm
7
 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, GỒM: HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP; KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP; PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG; HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Tải tập tin tại đây Tải tập tin tại đây
8
 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT HIỆN BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP KHI ĐÃ NGHỈ HƯU HOẶC KHÔNG CÒN LÀM VIỆC TRONG CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP, GỒM: CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT; TRỢ CẤP MỘT LẦN HOẶC HÀNG THÁNG; TRỢ CẤP PHỤC VỤ; HỖ TRỢ PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP SINH HOẠT, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH; DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE; TRỢ CẤP KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẾT DO BỆNH NGHỀ NGHIỆP; ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM BỆNH NGHỀ NGHIỆP HÀNG THÁNG
Tải tập tin tại đây Tải tập tin tại đây
9
 THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT HIỆN BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP KHI ĐÃ NGHỈ  HƯU HOẶC KHÔNG CÒN LÀM VIỆC TRONG CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Tải tập tin tại đây Tải tập tin tại đây