Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 15
Tất cả: 928892

Cơ sở cai nghiện ma túy

 

A. BAN GIÁM ĐỐC CƠ SỞ

 

          1. Giám đốc: Trần Ngọc Chi

          - Điện thoại cơ quan: 02703.860.914

          - Di động: 0918.457645

          2. Phó Giám đốc: Đặng Văn Vạn

          - Điện thoại cơ quan: 02703.713511

        - Email: bsvan67@gmail.com

          3. Phó giám đốc: Phạm Hữu Dũng

          - Điện thoại cơ quan: 02703.713515

          - Di động: 0939.520.405

          - Email: huudungpgd@gmail.com

B. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

C. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH VĨNH LONG

 

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 02703.860.312; Fax: 02703.713.352;

- Email:      trungtamdtnmtvl@gmail.com

 

   I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập từ năm 1993 theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 15/12/1993 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long với tên gọi "Trung tâm Cai nghiện ma túy – Giáo dục nhân phẩm và dạy nghề";

Năm 2002 được đổi tên thành "Trung tâm Giáo dục lao động xã hội" theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 08/5/2002 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Trung tâm 05-06);

Ngày 18/12/2008, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 110/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long;

Đến năm 2011 được đổi tên theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long;

Ngày 03/7/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng tiếp nhận, quản lý đối tượng xã hội là người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long;

Ngày 23/6/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ký ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thành Trung tâm Điều trị nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh Vĩnh long;

Những năm gần đây, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở chủ quản và các ngành chức năng bố trí vốn cho đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh các Khu nhà ở cho học viên; nhà xưởng dạy nghề; khu quản lý đối tượng sau cai nghiện ma túy, nâng sức chứa của Trung tâm lên 450 người.

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Đối tượng phục vụ của Trung tâm.

- Người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm;

- Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, chờ phân loại lập hồ sơ theo quy định;

- Người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định;

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đưa người nghiện vào Trung tâm Điều trị nghiện ma túy.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Trung tâm Điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long có các chức năng:

a. Điều trị nghiện tự nguyện:

 - Tiếp cận, đánh giá mức độ sử dụng ma túy và các vấn đề về tâm lý, xã hội và bệnh lý tâm thần của người sử dụng ma túy trên cơ sở đó tư vấn xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp với từng người;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, trị liệu nhóm và các hỗ trợ về tâm lý, xã hội thích hợp đối với những người sử dụng ma túy;

- Vận động người sử dụng ma túy tham gia chương trình điều trị thích hợp, tổ chức điều trị nội trú, ngoại trú, bán trú với các phương pháp thích hợp với từng người;

- Tổ chức Cơ sở điều trị hoặc Điểm cấp phát thuốc Methadone cho người điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;

- Kết nối để người tham gia chương trình điều trị được hỗ trợ về sinh kế, tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng;

- Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về điều trị cho các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; tuyên truyền, vận động người sử dụng ma túy tham gia chương trình điều trị thích hợp; hỗ trợ tổ chức điều trị, cai nghiện tại cộng đồng;

- Quản lý lâu dài để đảm bảo việc tuân thủ điều trị đối với những người đã tham gia chương trình (quản lý trường hợp);

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở về điều trị nghiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra;

b. Tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định

Tiếp nhận điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để phân loại xử lý chuyển về gia đình, cộng đồng; chuyển cai nghiện tự nguyện hoặc chuyển cơ quan Tòa án huyện xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

c. Điều trị nghiện bắt buộc

Tiếp nhận, quản lý và điều trị người nghiện ma túy theo Quyết định của Tòa án.

2.2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, tư vấn tâm lý, phục hồi, chăm sóc sức khỏe cho người nghiện ma túy. Hướng dẫn tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng;

- Tổ chức xét nghiệm và điều trị ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm;

- Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng nghiện ma túy để thay đổi nhận thức, hành vi bảo đảm điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp để đối tượng tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội;

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm, quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn tình hình trật tự an toàn tại Trung tâm;

- Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và khu vực nơi Trung tâm trú đóng, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Trung tâm;

- Thực hiện các thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 5 năm và các biện pháp thực hiện kế hoạch;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Giám đốc  

Lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật về nhiệm vụ được giao; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo chung việc xây dựng các phương án, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ trong lĩnh vực được Sở và các ngành chức năng giao nhiệm vụ; tổ chức triển khai và giám sát thực hiện đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy hợp lý thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhuồn nhân lực của đơn vị đảm bảo chất lượng.

- Công tác xây dựng cơ bản; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, tài chính của đơn vị; công tác phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội và các ngành chức năng có liên quan.

- Chỉ đạo trực tiếp Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội phân công.

1.2. Phó Giám đốc

Giúp giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Phụ trách lĩnh vực Y tế - Phục hồi sức khỏe: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành mọi hoạt động chuyên môn về Y tế, chăm sóc, chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khõe cho học viên; chỉ đạo xây dựng phát đồ điều trị, hướng dẫn kiểm tra quy trình cai nghiện, thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh.

- Phụ trách lĩnh vực sau cai nghiện tại Trung tâm: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành mọi hoạt động liên quan đến công tác quản lý sau cai nghiện; chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho học viên theo quy định của pháp luật.

- Ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực được phân công, còn thay mặt Giám đốc chỉ đạo, giải quyết các công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách khi Giám đốc vắng mặt tại đơn vị.

- Chỉ đạo trực tiếp Phòng Y tế - Phục hồi sức khõe và Phòng quản lý sau cai nghiện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

1.3. Phó Giám đốc

Giúp giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Phụ trách lĩnh vực giáo dục và dạy nghề: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và người quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.

- Phụ trách lĩnh vực quản lý, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong nội trại: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành, chỉ đạo mội hoạt động có liên quan đến công tác quản lý học viên; xây dựng, phương án, biện pháp, phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong đơn vị.

- Chỉ đạo trực tiếp Phòng Giáo dục và Dạy nghề và Phòng Bảo vệ

Phụ trách lĩnh vực giáo dục và dạy nghề cho đối tượng; lĩnh vực đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong nội trại và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

1.4 Phó Giám đốc:

Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về Tổ chức – Hành chính – Kế toán và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

         2. Bộ phận giúp việc có 04 phòng chuyên môn gồm:

                + Phòng tổ chức – Hành Chính – Kế toán

                + Phòng Y tế

                + Phòng giáo dục – Dạy nghề

                + Phòng bảo vệ

         Các phòng chuyên môn có 01 Trưởng phòng và 01 phó Trưởng phòng

2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán:

* Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, giải quyết chính sách cán bộ theo quy định của nhà nước đối với viên chức; quản lý tiền lương, tiền thưởng, kể cả thực hiện chính sách cho các đối tượng thông qua lao động sản xuất;

- Đảm bảo công tác hành chính, quản trị cho hoạt động chung của Trung

tâm; quản lý hành chính, tài sản, vật tư, xây dựng cơ bản, văn thư, thủ quỹ, kho tàng, lái xe;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổng hợp báo cáo toàn bộ hoạt động của Trung tâm báo cáo cơ quan cấp trên;

- Quản lý hồ sơ đối tượng, theo dõi đối tượng vào, ra khỏi Trung tâm (Kể cả đối tượng tự nguyện); giải quyết thủ tục cho đối tượng khi hết hạn tại Trung tâm và thực hiện các chế độ khác theo quy định;

- Xây dựng biểu đồ tổng hợp kết quả, hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong công tác tiếp nhận, chữa trị, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất và tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS;

- Xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động của Trung tâm, quản lý các nguồn kinh phí (kinh phí sự nghiệp, kinh phí chi cho đối tượng và các nguồn thu hợp pháp khác) và thực hiện chế độ thanh quyết toán đúng quy định;

- Quản lý, kiểm tra việc thu chi tài chính và hướng dẫn sử dụng kinh phí, tài sản của Trung tâm; theo dõi hoạt động tài chính của các phương án sản xuất gia công sản phẩm, liên doanh, liên kết, tạo điều kiện cho hoạt động lao động sản xuất có hiệu quả;  

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

2.2. Phòng Y tế:

* Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận đối tượng, khám, chẩn đoán bệnh, lập hồ sơ bệnh án, điều trị bệnh theo phác đồ, chăm sóc bệnh nhân AIDS; hội chẩn các ca bệnh phức tạp, xử lý các trường hợp quá khả năng chữa trị tại Trung tâm;

- Xử lý trực tiếp các ca cấp cứu thông thường, điều trị và phục hồi chức năng cho đối tượng nghiện ma túy; thông tin, giáo dục, hướng dẫn luyện tập để bảo vệ sức khỏe đối tượng;

- Quản lý thuốc chữa bệnh, phát triển và kết hợp y học cổ truyền trong điều trị để nâng cao sức khỏe cho đối tượng;

- Phối hợp các ngành y tế tổ chức khám, sàng lọc HIV, các bệnh truyền nhiễm; lập biểu đồ theo dõi đối tượng và lưu lượng đối tượng chữa trị, phục hồi sức khỏe, đánh giá kết quả và hiệu quả công tác khám, điều trị bệnh trên từng giai đoạn và thời kỳ;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

* Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân sự Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

2.3. Phòng Giáo dục – Dạy nghề:

* Nhiệm vụ:

- Phối hợp với các phòng chuyên môn phân loại đối tượng theo bậc học, sức khỏe để lập phương án tổ chức các lớp xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, giáo dục đạo đức;

- Giáo dục nhân cách, thay đổi hành vi và pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội; thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho các đối tượng đang tập trung tại Trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp chính khóa, ngoại khóa trên lớp để giáo dục kiến thức đạo đức, pháp luật, rèn luyện thể chất … liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội;

- Tổ chức hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn theo nhóm cho đối tượng tại Trung tâm về kiến thức tâm lý, thái độ, nhận thức …; tuyên truyền về phòng ngừa và khắc phục lây nhiễm chéo HIV;

- Phối hợp ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với điều kiện của Trung tâm và địa phương, hướng dẫn, đào tạo kỷ năng, rèn luyện tay nghề cho đối tượng;

- Hoàn thiện chương trình giáo án dạy nghề phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh và môi trường tái hòa nhập cộng đồng của đối tượng. Duy trì các lớp dạy nghề phù hợp với sự lưu chuyển của đối tượng (vào, ra Trung tâm) đảm bảo công tác dạy nghề được thường xuyên, liên tục;

- Sau khi học nghề đối tượng phải được phân loại, cấp chứng chỉ dạy nghề và sắp xếp phù hợp với trình độ tay nghề, sức khỏe, khả năng của bản thân để tham gia lao động sản xuất;

- Xây dựng biểu đồ, theo dõi kết quả lao động sản xuất của các đối tượng tại Trung tâm và khả năng tái hòa nhập cộng đồng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

2.4. Phòng Bảo vệ:

* Nhiệm vụ:

- Phối hợp với công an địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Trung tâm; xây dựng phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản, vật tư và các trang thiết bị khác của Trung tâm;

- Kiểm tra, xử lý các vấn đề khi tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm như đồ dùng cá nhân, dược phẩm gây nghiện, các vật phẩm khác làm ảnh hưởng đến việc chữa trị, quản lý đối tượng;

- Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thăm gặp của gia đình đối tượng đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình thăm gặp giữa gia đình và học viên;

- Quản lý đối tượng khi tham gia lao động, học nghề; phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng trốn Trung tâm, vi phạm nội quy báo cáo cơ quan chức năng hỗ trợ và vận động gia đình đưa đối tượng trở lại Trung tâm;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn khác tổ chức thực hiện công tác quản lý đối tượng đạt hiệu quả nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong nội trại;

- Tổ chức xây dựng phương án bảo vệ, giữ gìn trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý và đối tượng trong quá trình học tập, lao động sản xuất tại Trung tâm;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.