Chi tiết văn bản

54/NQ-CP
12/04/2022
12/04/2022
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Nghị quyết
Chính phủ
Lê Minh Khái
VĂN BẢN KHÁC