Chi tiết văn bản

08/2022/TT-BTC
09/02/2022
25/03/2019
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Thông tư
Bộ Tài chính
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn
VĂN BẢN KHÁC