Chi tiết văn bản

1304/BTC-VI
01/02/2022
V/v bố trí nguồn lực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Công văn
Bộ Tài chính
Thứ trưởng Võ Thành Hưng
VĂN BẢN KHÁC