Chi tiết văn bản

15/2022/NĐ-CP
28/01/2022
01/02/2022
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Nghị định
Chính phủ
Lê Minh Khái
VĂN BẢN KHÁC