Chi tiết văn bản

03/2022/TT-BTC
12/01/2022
01/03/2022
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ EM TỰ KỶ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2030
Thông tư
Bộ Tư pháp
Võ Thành Hưng
VĂN BẢN KHÁC