Chi tiết văn bản

14/2021/TT-BTP
30/12/2021
14/02/2022
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Thông tư
Bộ Tư pháp
Đặng Hoàng Anh
VĂN BẢN KHÁC