Chi tiết văn bản

18/2021/TT-BLĐTBXH
15/12/2021
01/02/2022
Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng
Thông tư
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lê Văn Thanh
VĂN BẢN KHÁC