Chi tiết văn bản

33/2021/QĐ-TTg
06/11/2021
06/11/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định
Sở Lao động và TBXH - tỉnh Vĩnh Long
Lê Minh Khái
VĂN BẢN KHÁC