Chi tiết văn bản

126/NQ-CP
08/10/2021
08/10/2021
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Nghị quyết
Sở Lao động và TBXH - tỉnh Vĩnh Long
Lê Minh Khái
VĂN BẢN KHÁC