Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 44
Tất cả: 1184945

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

- Phó Chi cục trưởng

+ Họ tên: Nguyễn Văn Tiến

+ Số điện thoại:

+ Email: nvtien.sldtb@vinhlong.gov.vn

Tên đơn vị: Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

Địa chỉ:42 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại:02703.820589

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

- Trong những năm qua, tệ nạn mại dâm và nghiện hút, chích ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gia tăng về số lượng, hình thức hoạt động rất tinh vi, khó kiểm soát. Mặc dù được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự kiên quyết của các địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy những kết quả đạt được không cao. Có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan nhưng chủ yếu là do tỉnh không có một đơn vị chuyên môn, chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ này.

- Năm 2012 phòng phòng, chống tệ nạn xã hội (PPCTNXH) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 03 biên chế, với khối lượng công việc nhiều, số lượng biên chế ít nên không đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác.

- Từ tình hình thực trạng trên cùng với diễn biến của tệ nạn mại dâm, ma túy theo xu hướng tăng dần cho thấy cần phải có một đơn vị chuyên trách hoạt động độc lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, với chức năng hoạt động chuyên sâu và mang tính chủ động cao của Chi cục mới đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai, quản lý cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng.

- Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội được thành lập theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND, ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao chức năng và hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ sở, quản lý đối tượng. Tổ chức chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, tại gia đình, tại cộng đồng, quản lý sau cai đạt hiểu quả, giảm dần tệ nạn mại dâm, ma túy góp phần lành mạnh hóa xã hội.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng, nhiệm vụ

          - Vị trí của Chi cục:

a) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là tổ chức trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tham mưu giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định của pháp luật;

b) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là đơn vị hành chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật;

d) Trụ sở: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trụ sở riêng, trước mắt đặt tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          - Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình, đề ra biện pháp, chương trình, kế hoạch (hàng năm, dài hạn), các dự án về phòng, chống tệ nạn xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma tuý tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

c) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục lao động xã hội (cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm, người sau cai nghiện ma tuý) trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức và phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã được duyệt. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên.

đ) Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan của tỉnh tổ chức việc tuyên truyền vận động, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

g) Xây dựng và quản lý các cơ sở chữa trị, cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho các đối tượng theo quy định.

h) Thống nhất quản lý các nguồn kinh phí sự nghiệp phòng chống tệ nạn xã hội được giao; tham mưu sở quản lý và chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội.

i) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm (178) của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thẩm định và đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân công.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

          1. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội 10 người. Có 01 Chi cục trưởng, 01 Chi cục phó.

Chi cục có 03 phòng chức năng là: phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán, phòng quản lý về chính sách 05/CP (mại dâm), phòng quản lý về chính sách 06/CP (ma túy).

a) Lãnh đạo chi cục: có 02 người

- Chi cục trưởng: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở LĐTBXH về mặt điều hành hoạt động của Chi cục. Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, tổ chức, thi đua khen thưởng, báo cáo, xây dựng các Chương trình, kế hoạch về phòng, chống tệ nạn xã hội, phụ trách công tác kiểm tra lien ngành, theo dõi giám sát hoạt động và thực hiện chính sách của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân công.

- 01 phó Chi cục trưởng: Giúp việc Chi cục trưởng chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục hòa nhập cộng đồng, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, tiếp nhận phụ nữ trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về.

b) Chi cục có 03 phòng chức năng

- Phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán: có 04 biên chế

+ 01 Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp theo dõi điều hành công tác tổ chức, kế hoạch tài chính, thi đua khen thưởng.

+ 01 Cán bộ làm nhiệm vụ hành chính, quản trị, thống kê, báo cáo tổng hợp, thủ quỷ.

+ 01 lái xe, bảo vệ.

- Phòng quản lý về chính sách 05/CP (mại dâm): có 02 biên chế.

+ 01 trưởng phòng phụ trách chung, trực tiếp theo dõi điều hành công tác xây dựng kế hoạch các dự án, đề án chữa trị, theo dõi hướng dẫn công tác chữa bệnh giáo dục, dạy nghề tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng mại dâm tại Trung tâm và cộng đồng, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

+ 01 cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, thống kê, quản lý đối tượng, theo dõi quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và thực hiện nhiệm vụ phối hợp với công an trong công tác kiểm tra, triệt phá ổ nhóm, làm công tác tuyên truyền giáo dục tư vấn cho đối tượng 05.

- Phòng quản lý về chính sách 06/CP (ma túy): có 02 biên chế

+ 01 trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp theo dõi điều hành các công tác, xây dựng kế hoạch, các dự án, đề án cai nghiện ma túy tại Trung tâm , tại gia đình, tại cộng đồng. Chính sách cai nghiện và các vấn đề sau cai nghiện. Phân loại đối tượng cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm tại Trung tâm và cộng đồng… Phối hợp với ngành công an điều tra thống kê đối tượng.

+ 01 cán bộ làm công tác tuyên truyền giáo dục tư vấn cho các đối tượng cai nghiện đang chữa trị tại Trung tâm, gia đình, cộng đồng, tư vấn dạy nghề tạo việc làm phối hợp xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Các tổ chức đoàn thể

- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HKHCS, ngày 10/10/2015 của Ban chấp hành hội khuyến học Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công nhận Ban chấp hành Chi hội khuyến  học Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội gồm 08 hội viên, trong đó Ban chấp hành gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên.

- Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CĐCS, ngày 01/6/2015 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội gồm 08 Công đoàn viên, trong đó Ban chấp hành gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên.

3. Những thành tích đã được khen thưởng

- Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 02/QĐ-SLĐTBXH, ngày 04/01/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2015.

- Tập thể lao động có thành tích xuất săc, tiêu biểu trong công tác năm 2013 theo Quyết định số 956/QĐ-UBND, ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Tập thể xuất sắc trong công tác đấu trang phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1600/QĐ-UBND, ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.