Tin mới đăng

Liên kết website

 

Hình hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 46
Tất cả: 1222897

Ban Lãnh đạo

 

Ban Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Long gồm

Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

 

1. Đồng chí Trần Văn Khái

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 0270 38274487

-  Mail:  trankhai1063@gmail.com 

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi mặt hoạt động của Sở; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo chung việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc ngành quản lý; việc phân công, phân cấp, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh;

- Công tác tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành;

- Công tác xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ về các lĩnh vực quản lý của Sở;

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Công tác tổ chức cán bộ; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác hành chính, tài chính cơ quan; xây dựng cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho công tác của cơ quan và của Ngành.

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra;

- Công tác phòng chống tham nhũng;

- Công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống lụt bão;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

2. Đồng chí Võ Văn Tám

- Chức vụ: UVTV Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở 

- Điện thoại cơ quan: 0270 3863770

- Mail: vvtam.sldtbvinhlong@gmail.com

- Nhiệm vụ: Giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc được phân công. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và dạy nghề.

- Phụ trách công tác phát ngôn của Sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật; kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật;

- Hỗ trợ Giám đốc công tác xây dựng cơ bản và có tính chất xây dựng cơ bản;

 Công tác đoàn thể:

- Chỉ đạo trực tiếp Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Phòng Dạy nghề, Phòng Việc làm – An toàn lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long.

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Đồng chí Phan Thị  Mỹ Hạnh

- Chức vụ: P.BT Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 0270 3824286

- Mail: ptmhanhvl@gmail.com

- Nhiệm vụ: Giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc được phân công; Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác người có công;

- Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội;

-  Hỗ trợ Giám đốc Sở mảng Kế hoạch – Tài chính;

- Công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em;

- Chỉ đạo trực tiếp Phòng Kế hoạch – tài chính, Phòng Bảo trợ Xã hội, Phòng Người có công, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long, Nhà Tang lễ tỉnh và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh;

- Thay Giám đốc Sở xử lý công việc của cơ quan khi Giám đốc vắng.

-Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

 4. Đồng chí Phan Hồng Hạnh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 

- Mail: 

- Nhiệm vụ: Giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc được phân công. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Bảo vệ Chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới;

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

- Phụ trách hoạt động của trang thông tin điện tử Sở.

- Chỉ đạo trực tiếp Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em- Bình đẳng giới, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy;

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.